Правила для авторів

Редакцією «Мікробіологічного журналу» приймаються до друку оригінальні статті з фундаментальних проблем мікробіології, вірусології та мікробної біотехнології. Публікуються закінчені, раніше не друковані експериментальні роботи, оглядові статті, короткі та дискусійні повідомлення, рецензії на видання, статті з історії науки та біографічні портрети видатних вчених, а також наукова хроніка.
З 1 березня 2020 року редакція приймає до друку статті виключно англійською мовою.

Submit an Article

 • Умови подання та реєстрації рукописів +

  Автор подає рукопис у друкованому вигляді в двох примірниках, що супроводжується офіційним направленням установи та оформленим ліцензійним договором (заповнюється один ліцензійний договір для всіх співавторів). Друковані матеріали надсилаються поштою на адресу редакції. Бланк для оформлення ліцензійного договору - завантажити (DOC, укр). Договір набуває чинності лише після прийняття статті до друку.
  В електронному форматі рукопис на компакт-диску надсилається поштою в конверті разом із рукописом або в прикріплених файлах електронною поштою.
  Адреса редакції: Редакція “Мікробіологічного журналу”, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна.
  Телефон для довідок: +38(044)526-11-79
  Адреса електронної пошти:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Рукопис на папері повинен містити резюме двома мовами (англійською та українською), текст статті, таблиці, рисунки і підписи до них, список літератури та повинен бути пронумерованим з першої до останньої сторінки і підписаний на останній сторінці усіма авторами.
  Рукопис в електронному форматі повинен повністю відповідати паперовому, оформленому як документ MS Word (doc, docx або rtf). Назва файлу складається з прізвища першого автора, наприклад, bondarenko.doc. Окремими файлами надаються всі ілюстрації в одному із стандартних графічних форматів xls, tif, bmp, wmf, gif, jpg, eps, ppt або pdf (наприклад, ris1_bondarenko.ppt, ris2_bondarenko.xls).
  Окремим файлом потрібно навести відомості про авторів двома мовами (англійською та українською): прізвища, імена, по батькові, назви і поштові адреси установ, де виконано роботу; навести контактні телефони та електронну пошту відповідального автора для листування.
  Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції. У разі одержання рукопису, оформленого з порушенням цих правил, редакція залишає за собою право його не приймати, про що повідомляє авторів.

 • Загальні вимоги до оформлення рукописів +

  Повний обсяг експериментальної статті, що включає текст, таблиці та рисунки з підписами до них, перелік літератури, резюме трьома мовами з ключовими словами, не повинен перевищувати 20 сторінок (40 тис. знаків), оглядової статті – 30 сторінок (60 тис. знаків), короткого повідомлення – 6 сторінок (12 тис. знаків).
  Текст рукопису друкується на папері розміром А4 у книжковій орієнтації шрифтом Times New Roman, кегль 14 з інтервалом між рядками – 1,5.
  Кількість ілюстрацій в тексті рукопису не має перевищувати шести в експериментальних статтях та оглядах, чотирьох – в коротких повідомленнях. Таблиці повинні мати заголовок та порядковий номер, які вставляються за стандартною опцією “вставити посилання, назву”. За відсутності доступу до автоматичного форматування слово “Таблиця” пишеться зліва із зазначенням порядкового номеру і назви. Примітки розміщуються безпосередньо під таблицею. Рисунки повинні мати порядковий номер та підпис. На фотовідбитках зазначається їх верх.

 • Структура рукопису +

  Рукопис повинен мати наступну структуру:

  Назва статті;
  Прізвища та ініціали усіх авторів. Якщо автори працюють у різних установах, слід позначити арабськими цифрами (індексами зверху) у кінці прізвищ авторів відповідність установам, в яких вони працюють;
  Назва(и) і поштова адреса(и) установи, де було виконано роботу;
  Електронну пошту автора для листування. Листування повинно здійснюватися лише з одним автором, який має бути вказаним відповідальним за листування;
  Розширене резюме англійською та українською мовами. Обсяг резюме українською мовою повинен бути фіксованим і складати 2 сторінки формату А4. Для експериментальних робіт резюме має бути структуроване і обов‘язково містити розділи: Мета, Методи, Результати, Висновки, Ключові слова. Резюме не може містити абревіатури, зноски або посилання. Перед розділом Мета слід коротко (1–2 речення) зазначити наукову проблему, якої стосуються дослідження.
  Текст експериментальної статті по розділах:
  Вступ (без назви). Має бути структурованим: викладається вирішення проблеми та сучасний стан питання з посиланням на джерела літератури, обґрунтовується мета дослідження.
  Матеріали і методи. Всі експерименти, наведені у розділі згідно описаних умов проведення, методів та реактивів повинні бути відтворюваними. На загальновідомі методи досить дати посилання на літературне джерело. Слід навести види і кількість об‘єктів дослідження, зазначити назви фірм та країн-виробників реактивів, матеріалів і апаратурного обладнання, які було використано в дослідах.
  Якщо в дослідженнях було використано конкретні мікроорганізми, під час першого згадування їх у тексті необхідно зазначити повну видову назву латинською (курсивом) відповідно до сучасної систематики. У разі повторного згадування цього мікроорганізму найменування роду наводять скорочено однією великою літерою, а видову назву вказують повністю. Але у разі використання в дослідженні мікроорганізмів з невстановленою видовою приналежністю родова назва не скорочується, наприклад, Bacillus sp.
  Імовірність відмінностей показників отриманих даних слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи, і вказати, за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз одержаних результатів.
  Результати. У цьому розділі слід уникати прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях та графічному матеріалі. Не можна дублювати одні й ті самі дані в таблицях і рисунках. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, враховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин.
  Обговорення. Обговорення має базуватися на інтерпретації результатів дослідження. До розгляду залучаються встановлені найважливіші наукові факти з урахуванням попередніх даних та аналізом відповідно до літературних джерел про сучасний стан проблеми.
  Висновки (без назви).
  Подяка.
  Фінансова підтримка. У посиланнях на гранти обов‘язково вказувати фонд, назву та номер гранту.
  Список літератури. Перелік складається винятково англійською мовою у порядку цитування. Посилання нумеруються за згадуванням їх у тексті статті, де вони позначаються арабською цифрою у квадратних дужках. Через подальше реферування статей в міжнародних базах пропонуємо подавати список літератури в форматі Vancouver Style, детально описаний за адресою http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html . Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань.

 • Приклади оформлення переліку літератури +

  статті в журналах:

  O’Connor С, Fitzgibbon M, Powell J, Barron D, O’Mahony J, Power L, et al. A commentary on the role of molecular technology and automation in clinical diagnostics. Bioengineered. 2014; 5(3):155–60.
  не англомовна стаття: Gudsenko OV, Varbanets LD. [Component composition of Cryptococcus albidus and Eupenicillium erubescens α-L-rhamnosidases]. Mikrobiol Z. 2014; 76(5):8–14. Ukrainian.
  або з транслітерацією: Gudsenko OV, Varbanets LD. Komponentnyi sklad α-L-ramnozydaz Cryptococcus albidus i Eupenicillium erubescens. Mikrobiol Z. 2014; 76(5):8–14. Ukrainian.

  монографії, статті в збірнику:

  Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
  Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93–113.

  тези та матеріали конференцій:

  Bogatyrov V, Galaburda M, Zaichenko O, Tsyganenko K. Antifungal activity of the silica composites doped with nanoparticles of Ag, Cu, Zn compounds. In: Proceedings of the 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis; 2015 Sep 6-10; Zakopane, Poland. Lublin: Maria Curie-Składowska University Press, 2015. p. 261–2.

 • Редакційна політика +

  Поданий до журналу рукопис обов’язково рецензується двома незалежними експертами у відповідній галузі, яких призначає куратор рубрики. У разі необхідності примірник рукопису із зауваженнями направляється автору на доопрацювання. Виправлений автором рукопис, погоджений з рецензентами, вважається остаточним; він повинен бути підписаний авторами та рецензентами, після чого заміни тексту, рисунків, таблиць тощо унеможливлюються.
  Редакція залишає за собою право виправляти помилки та вносити інші виправлення в підсумковий текст (не змінюючи його змісту) з метою поліпшення сприйняття тексту статті без додаткової згоди з авторами.
  Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає автору електронною поштою верстку, яку треба терміново вичитати і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити про виявлені помилки (зазначивши сторінку, абзац, рядок, де слід зробити виправлення) або про їх відсутність. У разі виявлення помилок правки у верстку вносяться авторами у форматі pdf. Якщо відповідь автора вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право затримати публікацію статті.
  У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

 • Видавнича етика +

  Редакційна колегія "Мікробіологічного журналу" у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями та запобігання можливим конфліктам інтересів та ін.
  Редакція в свою чергу послуговується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та, зокрема, керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.
  Це Положення відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування статей та видання журналу.

  Обов’язки авторів
  Автори несуть персональну відповідальність за наданий до редакції журналу текст рукопису та дотримуються таких принципів:
  1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і вважаються неприйнятними.
  2. На вимогу Редакційної колегії надавати вихідні дані для редакторського огляду. Автори повинні надати вільний доступ до таких даних і зберігати ці дані протягом розумного часу після їх опублікування.
  3. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною й оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.
  4. Усвідомлювати, що автор(и) несе(уть) первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
  5. Визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Зокрема, у статті повинні бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали якесь значення при проведенні дослідження.
  6. Представляти в журнал тільки оригінальний рукопис. Не надавати в журнал статтю, яка була відправлена в інший журнал і перебуває зараз на розгляді, а також статтю, опубліковану раніше в іншому журналі. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на свою більш ранню роботу і вказати, у чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.
  7. Гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів представленої роботи. Іншим особам (чи організаціям), які брали участь в деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалюють його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори повинні нести публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори відповідають кожен за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустима вказівка осіб, які не брали участі в дослідженнях.
  8. У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомляти про це редакцію журналу і приймати спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткі терміни. Якщо редакції журналу стане відомо, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно підготувати для публікації в журналі повідомлення про відповідні виправлення помилок, або ж представити редакції докази правильності представленої їм інформації.
  9. Автор повинен чітко вказувати в своїй роботі про ситуацію, коли дослідження пов’язані з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, під час роботи з якими існує ризик для здоров’я людини або тварини. Якщо дослідження передбачають використання тварин або людини як піддослідних, автор повинен гарантувати, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами, як і те, що відповідні державні установи схвалили їх.
  10. Указувати в своїх рукописах усі джерела фінансової підтримки проекту, інформацію про роботодавця, патентні заявки/реєстрації, гранти та інші види фінансування.
  11. Розкривати в своїх роботах інформацію про будь-які суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

  Етичні принципи в діяльності рецензента
  Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів з метою об’єктивного оцінювання якості поданої статті та визначення рівня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. При оцінці статті рецензент повинен бути неупередженим та дотримуватися таких принципів:
  1. Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті, а головному редактору – прийняти рішення про публікацію.
  2. Рецензент, який не вважає себе фахівцем в області тематики статті або знає, що не зможе своєчасно представити рецензію на статтю, повинен сповістити про це головного редактора і відмовитися від рецензування.
  3. Рецензентом не може бути автор або співавтор представленої на рецензію роботи. Це стосується також наукових керівників здобувачів наукового ступеня та/або співробітників підрозділу, в якому працює автор.
  4. Будь-який рукопис, отриманий експертом від редакції на рецензування, є конфіденційним документом. Його не можна обговорювати з іншими особами, за винятком зазначених осіб.
  5. Рецензент повинен бути об’єктивним. Неприпустимо робити в рецензії персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко й аргументовано.
  6. Рецензент повинен виявляти опубліковані статті, які мають відношення до рецензованої статті і не процитовані автором. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деякі спостереження, висновок або аргумент з рецензованої статті вже зустрічалися раніше в літературі, має супроводжуватися точним бібліографічним посиланням на джерело інформації. Рецензент також повинен звертати увагу головного редактора на значну подібність або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.
  7. У разі виникнення у рецензента підозри щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з пропозицією колективного розгляду авторської статті.
  8. Рецензент повинен надавати об’єктивний висновок щодо достатності цитування уже надрукованих в літературі статей з даної тематики.
  9. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленої йому на рецензію статті для особистої вигоди, дотримуючись принципу конфіденційності.
  10. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи при наявності конфлікту інтересів, викликаних конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов’язаними зі статтею.

  Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії
  Члени редакційної колегії і редакція журналу несуть відповідальність за оприлюднення наданого рукопису, керуючись такими основоположними принципами:
  1. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор наукового журналу керується достовірністю поданих даних та науковою значимістю розглядуваної роботи.
  2. Головний редактор не повинен мати власних інтересів стосовно статей, які він відхиляє чи приймає.
  3. Головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з поданих статей будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому він керується політикою журналу і дотримується юридичних засад, попереджуючи порушення авторських прав і плагіат.
  4. Головний редактор оцінює подану статтю виключно за її науковим змістом, безвідносно до расової приналежності авторів, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів.
  5. Головний редактор, співробітники редакційно-видавничої групи і члени редакційної колегії журналу не повинні повідомляти інформацію про представлену в журнал статтю нікому, крім автора(ів), призначених та потенційних рецензентів, інших співробітників редакції та (за необхідності) видавця.
  6. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, співробітниками редакції, членами редакційно-видавничої групи чи редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам.
  7. Головний редактор не повинен допускати до публікації представлену статтю, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
  8. Головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації вони повинні приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.
  9. Головний редактор, співробітники редакції чи редакційно-видавничої групи журналу повинні забезпечувати конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів. Якщо це необхідно, то при вирішенні питання про залучення нового рецензента, останній може бути поінформований про імена попередніх рецензентів.

  Принципи професійної етики в діяльності видавця
  Видавець несе відповідальність за оприлюднення авторських робіт, дотримуючись таких основоположних принципів і процедур:
  1. Сприяти виконанню етичних обов’язків редакцією, редакційно-видавничою групою, редакційною колегією, рецензентами і авторами відповідно до даних вимог.
  2. Надавати підтримку редакції журналу у розгляді претензій до етичних аспектів публікованих матеріалів і допомагати взаємодіяти з іншими журналами та/або видавцями, якщо це сприяє виконанню обов’язків редакторів.
  3. Дотримуватися положення, що діяльність журналу не є комерційним проектом і не має на меті одержання прибутку.
  4. Сприяти процесу опублікування виправлень, роз’яснень, спростувань і вибачень, коли це необхідно.
  5. Надавати редакції журналу можливість відкликати публікації, які містять плагіат і недостовірні дані.

 • 1