Mikrobiol. Z. 2022; 84(5):21-29.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.05.021

Синергічна дія поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMВ B-7405
та ефірних олій на дріжджі роду Candida

Т.П. Пирог1,2, Л.В. Ключка1, Т.А. Шевчук2, Ф.В. Мучник2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Збільшення кількості резистентних штамів представників роду Candida, здатних до утворення біоплівок на різноманітних поверхнях стимулює пошук нових, альтернативних методів боротьби з ними, одним з яких є використання сполук природного походження, зокрема ефірних олій. Але при цьому концентрація олій повинна бути мінімальною, що пов’язано з їхньою здатністю спричиняти серйозні ураження центральної нервової системи людини та аспіраційну пневмонію. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність пошуку шляхів зниження концентрації ефірних олій без втрати їхньої антимікробної активності, що досягається використанням цих сполук у суміші з іншими біоцидами, наприклад, мікробними поверхнево-активними речовинами. Раніше було встановлено, що ступінь деструкції дріжджових біоплівок за дії поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vaccinii IMV B-7405 залежить від природи ростового субстрату і є найвищим за наявності препаратів, синтезованих на очищеному гліцерині. Мета. Дослідити синергізм антифунгальної активності та ролі у руйнуванні біоплівок суміші ПАР N. vaccinii IMV B-7405, синтезованих на гліцерині різної якості, та ефірних олій. Методи. N. vaccinii ІМВ В-7405 вирощували у середовищі, що містило як джерело вуглецю очищений гліцерин та відходи виробництва біодизелю у концентрації 2 об.%. ПАР екстрагували із супернатанту культуральної рідини модифікованою сумішшю Фолча. Антимікробну активність ефірних олій, ПАР та їх сумішей визначали за показником мінімальної інгібуючої концентрації. Для оцінки синергічного ефекту суміші ПАР з ефірними оліями розраховували індекс фракційної інгібуючої концентрації. Ступінь руйнування біоплівки (%) визначали як різницю між адгезією клітин в необроблених і оброблених ПАР, ефірною олією або їх сумішшю в лунках полістиролового мікропланшета. Результати. Встановлено, що ПАР, синтезовані N. vaccinii ІМВ В-7405, проявляли синергізм антифунгальної активності у суміші з ефірними оліями кориці і лемонграсу як на очищеному гліцерині, так і відходах виробництва біодизелю. Так, мінімальні інгібуючі концентрації щодо Candida albicans Д-6, Candida utilis БВС-65 та Candida tropicalis PE-2 суміші ПАР , синтезованих на очищеному гліцерині, з ефірною олією кориці та лемонграсу становили відповідно 1,8—7,5 і 3,7—15 мкг/мл та були нижчими, ніж за дії тільки ПАР (30—60 мкг/мл), ефірної олії кориці чи лемонграсу (156—312 мкг/мл). Використання суміші ПАР, одержаних на відходах виробництва біодизелю, та ефірних олій кориці і лемонграсу дало змогу знизити мінімальні інгібуючі концентрації останніх щодо досліджуваних дріжджових тест-культур у 14—56 разів. При цьому показник фракційної інгібуючої концентрації не перевищував значення 0,5, що вказує на синергізм антифунгальної активності суміші цих сполук. Деструкція біоплівок дріжджів роду Candida за дії ПАР, синтезованих як на очищеному гліцерині, так і відходах виробництва біодизелю, у суміші з ефірною олією кориці та лемонграсу досягала відповідно 60—67 і 67—77%, що в середньому на 25—35% вище порівняно із застосуванням кожного з монопрепаратів окремо. Висновки. Наведені у даній роботі результати підтверджують отримані раніше дані про те, що ПАР N. vaccinii IMV B-7405, синтезовані як на традиційних субстратах, так і токсичних промислових відходах, проявляють синергічну з ефірними оліями антимікробну дію, що дає змогу розглядати їх як потенційних складових так званих «антифунгальних замків» у боротьбі з представниками роду Candida.

Ключові слова: Nocardia vaccinii IMВ B-7405, поверхнево-активні речовини, ефірні олії, дріжджі роду Candida, синергізм антифунгальної активності, руйнування біоплівок.

Повний текст (PDF, англ)