Mikrobiol. Z. 2022; 84(4):59-71.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.04.059

Антибактеріальна активність різних штамів роду Trichoderma

І.М. Курченко, О.М. Юр’єва, С.О. Сирчин, Я.І. Савчук, Л.Т. Наконечна, Т.І. Тугай,
А.В. Тугай, К.С. Циганенко, А.К. Павличенко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Основними збудниками хвороб рослин є бактерії, віруси та гриби. Для захисту рослин і контролю патогенних мікроорганізмів зазвичай використовують низку стратегій. Основний інтерес дослідників зосереджено на розробці методів, що є альтернативою синтетичним хімічним речовинам для контролю бактеріальних хвороб рослин. Серед таких підходів однією з найефективніших стратегій вважають біологічний контроль бактеріальних хвороб за допомогою таких агентів як гриби-антагоністи, так і деякі інші мікроорганізми. Види роду Trichoderma відомі своєю антагоністичною активністю проти фітопатогенних грибів і бактерій та можуть бути ефективною безпечною стратегією їхнього контролю. Важливою особливістю грибів цього роду є їхня здатність пригнічувати ріст патогенних організмів-мішеней, не завдаючи шкоди нецільовим (корисним) мікроорганізмам. Вивчення антагоністичної активності грибів роду Trichoderma проводилося переважно проти патогенних грибів сільськогосподарських рослин. У той же час дослідженню антибактеріальної активності грибів цього роду приділено значно менше уваги. Тому метою нашої роботи було визначити антибактеріальну активність мікроскопічних грибів роду Trichoderma щодо тест-культур бактерій-збудників хвороб сільськогосподарських рослин. Методи. Об’єктами дослідження були 100 штамів грибів роду Trichoderma та шість економічно важливих фітопатогенних бактерій: Pseudomonas syringae УКМ В-1027Т, Pseudomonas fluorescens 8573, Pectobacterium carotovorum УКМ В-1095T, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ В-1049, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102 і Agrobacterium tumefaciens УКМ В-1000. Культури досліджених грибів вирощували на картопляно-глюкозному агарі. Антагоністичну активність грибів роду Trichoderma проти фітопатогенних бактерій визначали традиційними методом дифузії в агар і методом дуальної культури. Антибактеріальну активність культуральних фільтратів штамів Trichoderma оцінювали за величиною зон пригнічення росту патогенних бактерій рослин. Розраховували відсотки пригнічення росту патогенних бактерій рослин, на основі котрих робили висновок про антагоністичну активність штамів. Результати. Загалом досліджені штами Trichoderma проявили антагоністичну активність проти фітопатогенних бактерій. Методом дифузії в агар показано, що 12 зі 100 досліджених штамів Trichoderma пригнічували ріст (бактеріостатичний ефект) усіх шести досліджених видів патогенних бактерій; 20 штамів пригнічували ріст п’яти штамів, 36 — чотирьох, 12 — трьох і 7 — двох штамів. Методом дуальної культури досліджено штами з широким спектром антибактеріальної активності. Це дозволило продемонструвати високу селективність антагоністичної дії штамів Trichoderma щодо окремих тест-культур фітопатогенних бактерій. Наприклад, штам No7A пригнічував ріст C. michiganensis subsp. michiganensis 102 на 47% і P. syringae УКМ B-1027T —на 30%, а зони інгібування росту цих тест-культур, визначені методом дифузії в агар, становили відповідно 5 і 6 мм. Висновки. Отримані результати свідчать про здатність штамів Trichoderma до біологічного контролю бактеріальних патогенів. Найбільш перспективними для використання як засобів біоконтролю фітопатогенних бактерій були штами F-60, 1515, 320, які проявляли активність проти усіх досліджених бактерій. Такі штами можуть мати потенціал як агенти біоконтролю фітопатогенів з широким спектром дії. З іншого боку, штами Trichoderma з високою селективною активністю проти певних патогенів є перспективними для використання як агентів біоконтролю цільового патогена.

Ключові слова: штами Trichoderma, антагонізм, фітопатогенні бактерії, біоконтроль.

Повний текст (PDF, англ)