Mikrobiol. Z. 2021; 83(4):74-85.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.04.074

Нові біологічно активні метаболіти Aspergillus niveus 2411

Я.І. Савчук, К.С. Циганенко, О.В. Андрієнко, І.М. Курченко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Фармакологічна наука зараз має у своєму розпорядженні значну кількість сполук, що проявляють антибіотичну активність. У багатьох з них досліджено властивості та ідентифіковано хімічні структури, деякі з них знайшли практичне застосування. Але основним рушієм для подальшого пошуку нових антибіотичних сполук є набута резистентність патогенних організмів. В попередніх дослідженнях нашу увагу привернула антибактеріальна активність гриба Aspergillus niveus – відомого продуцента широкого спектра ферментів. Таким чином, представлене дослідження є продовженням циклу робіт, присвячених пошуку нових біологічно активних речовин. Мета. Ізолювання, очистка, отримання в кристалічному вигляді біологічно активних метаболітів(у) гриба A. niveus 2411 та дослідження його (їхніх) фізико-хімічних властивостей і біологічної активності. Методи. Штам A. niveus 2411 вирощували у рідкому середовищі Чапека-Докса за температури 26ºС впродовж 14 діб. Виділення активних метаболітів з культурального фільтрату проводили за універсальною схемою, яка включала екстракцію; первинне очищення від білкових, ліпідних і пігментних домішок; фракціонування за допомогою колонкової хроматографії і перекристалізацію отриманих активних речовин. Отримані речовини пропускали через сульфат натрію безводний; частково очищений екстракт випаровували і фракціонували за допомогою двоступеневої колонкової хроматографії. Як сорбент для колонкової хроматографії використовували силікагель L II ст. активності за Брокманом, розмір частинок 100–160 мкм (Lachema, Чехія). Як рухому фазу використовували окремі розчинники та їх системи в порядку зростання полярності. Наявність активних речовин в отриманих фракціях визначали методом тонкошарової хроматографії та оцінювали їхню антибіотичну активність щодо індикаторних тест-культур методом дифузії в агар. Активні фракції об’єднували і випаровували під вакуумом за 50°C; активні сполуки перекристалізовували. Фізико-хімічні і спектральні характеристики визначали загальноприйнятими методами; спектр біологічної активності отриманих препаратів визначали методом лунок в агарі. Результати. У кристалічному вигляді отримано дві сполуки, які проявляли антибіотичну активність різного спектру дії щодо індикаторних тест-культур: AN4, що проявляла антибактеріальну (Bacillus licheniformis 5, B. subtilis 617 і 902, Staphylococcus aureus 918, Micrococcus varians 613 і 634, Proteus vulgaris 905, Pectobacterium carotovorum 8636), антифунгальну (Kluyveromyces marxianus 899, Candida albicans 690, Trichosporon cutaneum 1502) і фітотоксичну (10 штамів видів роду Chlorella) активності; та AN7, що проявляла лише антибактеріальну (B. licheniformis 5, B. subtilis 617 і 902, S. aureus 918, M. varians 613 і 634, P. carotovorum 8636, A. tumеfaciens 8464) активність. Жодна з отриманих сполук не мала дерматоцидної дії у шкірній пробі на кролику і не проявляла токсичних властивостей. Спектральні характеристики виявили подібність виділених AN4 і AN7 та вказали на ароматичний характер цих сполук, що мають циклічну структуру, подвійні зв‘язки, метильні, ароматичну і карбоксильну групи. Висновки. Отримані дані показали, що антибіотичні властивості дослідженого гриба A. niveus 2411 обумовлені низкою біологічно активних метаболітів, що відрізняються за біологічними і фізико-хімічними властивостями. З культурального фільтрату гриба виділено та очищено дві сполуки AN4 і AN7. Дані ІЧ- та УФ-спектрів цих сполук, а також їхні профілі біологічної активності відрізняються незначною мірою від таких цитриніну – метаболіту A. niveus з антибіотичними властивостями. Проте, з огляду на отримані результати і порівняння з даними інших авторів щодо метаболітів A. niveus ми припускаємо, що виділені нами речовини можуть бути похідними цитриніну.

Ключові слова: Aspergillus niveus, антибіотична активність, метаболіти, похідні цитриніну.

Повний текст (PDF, англ)