Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):32-41.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.032

Біосинтез полієнових антибіотиків і фітогормонів Streptomyces netropsis ІМВ Ас-5025
за дії екзогенного ізопентеніладенозину

М.І. Лобода, Л.О. Білявська, Г.О. Іутинська

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Стрептоміцети є активними продуцентами широкого спектру біологічно активних речовин з різнонаправленою біологічною активністю. Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 продукує полієновий антибіотичний комплекс, у якому ідентифіковано дві фракції: гептаєновий кандидин та нова тетраєнова фракція невідомої структури, а також фітогормони. На сьогодні майже не вивчено вплив біологічно активних речовин, синтезованих ґрунтовими стрептоміцетами на біосинтез полієнових антибіотиків. Метою роботи було дослідити вплив екзогенного ізопентеніладенозину на біосинтез полієнових антибіотиків і цитокінінів S. netropsis IMV Ac-5025. Методи. Штам культивували глибинним способом в органічному (соєвому) і синтетичному (крохмало-аміачному) рідких поживних середовищах. Визначали накопичення біомаси (гравіметричний метод), споживання глюкози (глюкозо-оксидазний метод), зміну pH середовища культивування (іонометричний метод), біосинтез полієнових антибіотиків та фітогормонів (кількісна і якісна спектроденситометрична тонкошарова хроматографія). Результати проаналізовано в програмі Statistica v.10.0. Результати. Встановлено, що полієнові антибіотики накопичуються в біомасі продуцента вже на першу добу культивування, що свідчить про їх роль у метаболізмі стрептоміцетів. Найбільша кількість полієнових антибіотиків була накопичена продуцентом у стаціонарну фазу росту (7-ма доба культивування). Виявлено зниження накопичення полієнових антибіотиків і ендогенних цитокінінів в біомасі продуцента із зростанням концентрації екзогенного ізопентеніладенозину від 25 нг/мл до 500 нг/мл. Накопичення фракції тетраєну пригнічувалось більшою мірою у синтетичному – до 92% і до 23% – в органічному поживних середовищах. Але кількість біомаси продуцента за дії екзогенної речовини зростала, що підтверджує позитивний вплив екзогенного цитокініну на поділ клітин S. netropsis IMV Ac-5025. Ізопентеніладенозин зменшував накопичення ендогенних цитокінінів в біомасі стрептоміцета. Висновки. Отримані результати свідчать про опосередкований метаболічний взаємозв’язок шляхів біосинтезу полієнових антибіотиків і цитокінінів у ґрунтових стрептоміцетів і дають основи для регулювання біотехнологічного процесу для утворення біопродукту з відповідним кількісним складом його компонентів.

Ключові слова: Streptomyces netropsis, полієнові антибіотики, кандидин, тетраєн, біосинтез метаболітів, цитокініни, ізопентеніладенозин.

Повний текст (PDF, англ)