Mikrobiol. Z. 2020; 82(6):13-22.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.06.013

Вплив біопрепаратів і фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas на L-фенілаланін-амоній-ліазну
активність у рослинах сої і люпину

Л.А. Данкевич1, Н.О. Леонова1, Г.О. Іутинська1, А.В. Калініченко2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Опольський університет
вул. Дмовського, 1/3, Ополе, 43-365, Польща

Відомо, що захист рослин від хвороб базується, головним чином, на використанні пестицидів. Ці хімічні речовини або продукти їх деградації здійснюють шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей. Зважаючи на це все, більшої популярності набуває пошук методів захисту рослин, які є безпечними для довкілля. Індукція стійкості рослин до хвороб є одним із перспективних нехімічних шляхів захисту, в яких ключову роль відіграють рослинні ензими. Відомо, що у відповідь на інвазію патогена рослини посилюють захисні реакції, індукуючи активність широкого спектра ензимів, що сповільнюють розповсюдження інфекції, зокрема: пероксидаз, β-1,3-глюканаз, хітиназ, поліфенолоксидаз і L-фенілаланін-амоній-ліази (ФАЛ). Метою наших досліджень було вивчення зміни ФАЛ активності у рослинах сої і люпину за умов штучного інфікування окремими штамами фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas та за дії біопрепаратів Ековітал і ЕПАА-М. Методи. ФАЛ активність вивчали спектрометричним методом. Зміни стійкості рослин сої і люпину до хвороб, спричинених бактеріями роду Pseudomonas, оцінювали фітопатологічними методами. Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою MS Excel із застосуванням критерія Стьюдента. Результати. Показано, що за умов інфікування сої і люпину фітопатогенними бактеріями роду Pseudomonas на фоні передпосівної обробки насіння біопрепаратами Ековітал і ЕПАА-М, композицією на їх основі та синтетичним стандартом – саліциловою кислотою відбувалось суттєве зростання ФАЛ активності у надземній частині та коренях рослин, а в подальшому – зменшення ступеня інфікування рослин збудниками. Так, зростання рівня ФАЛ активності за умови інфікування фітопатогенними бактеріями роду Pseudomonas відбувалося на 2–6-у годину та тривало до 7-ї доби з моменту інвазії фітопатогена у рослину. Найбільше, порівняно з контролем, ФАЛ активність підвищувалася за обробки насіння композицією Ековіталу з ЕПАА-М: на 38,1−73,3% (люпин) та 60,4−110% (соя). Обробка композицією біопрепаратів не тільки сприяла підвищенню ФАЛ активності, а й зменшенню площі ураженої поверхні листя та ступеня ураження рослин в цілому, що свідчить про індукцію захисних реакцій у рослин. Висновки. Застосування композиції ЕПАА-М з мікробним препаратом Ековітал активує формування резистентності до фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas у рослин Glycine max і Lupinus luteus L.

Ключові слова: L-фенілаланінл-амоній-ліазна активність, фітопатогенні бактерії роду Pseudomonas, ступінь ураження, резистентність рослин.

Повний текст (PDF, англ)