Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):48-57.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.048

Загальний склад фенолів і флавоноїдів, антиоксидантна активність
штамів Talaromyces funiculosus

С.О. Сирчін, О.М. Юр’єва, Л.Т. Наконечна, Ф.В. Мучник, І.М. Курченко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мікроскопічні гриби синтезують широкий спектр фенольних сполук, які відіграють важливу роль у формуванні клітинної стінки, а також виконують сигнальні і захисні функції. Однією з важливих функцій фенольних сполук, в першу чергу поліфенолів, є антиоксидантна активність. Найбільш активними поліфенолами є флавоноїди, синтез яких практично не вивчено у мікроскопічних грибів. Метою роботи є дослідження загального вмісту фенолів і флавоноїдів та антиоксидантної активності штамів Talaromyces funiculosus, виділених з різних еконіш. Методи. У дослідженнях використано 20 штамів мікроскопічного гриба T. funiculosus – 10 штамів-ендофітів і 10 сапротрофів. Культивування мікроміцетів проводили у глибинних умовах (210–230 об/хв.) в колбах Ерленмейєра, які містили 200 мл рідкого середовища Чапека за температури 26±2°С впродовж 6 діб. Біомасу штамів відфільтровували, висушували (70°С) та проводили екстракцію 95% метанолом (1:50 w/v). Загальний склад фенолів визначали з використанням реактиву Фоліна-Чокальтеу за методом Arora, Chandra з модифікаціями і виражали в мг еквівалентах галової кислоти (ЕГК)/г сухого міцелію. Флавоноїди у кожному екстракті визначали спектрофотометричним методом з AlCl3 і виражали в мг еквівалентах квертицину (ЕК)/г сухого міцелію, антиоксидантну активність екстрактів визначали як антирадікальну активність за відсотком ігібуванням 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразил (ДФПГ) радикалу. Результати. Загальний вміст фенольних сполук в метанольних екстрактах штамів T. funiculosus складав від 0,12±0,007 до 1,97±0,150 мг ЕГК/г. Найвищий рівень фенолів встановлено для сапротрофа УКМ F-16790 (1,97±0,150) і ендофіта УКМ F-16795 (1,71±0,137 мг ЕГК/г). Вміст флавоноїдів у метанольних екстрактах досліджених штамів варіював у межах 0,02±0,001–0,39±0,041 мг ЕК/г. Усі досліджені штами T. funiculosus проявили антиоксидантну активність, яка складала 12,19±2,34–60,37±7,24% інгібування ДФПГ радикалу. Статистичний аналіз за Пірсоном виявив значну кореляцію між вмістом фенолів і флавоноїдів (коефіцієнт кореляції r=0,92); антиоксидантною активністю і вмістом фенолів (r=0,82) і флавоноїдів (r=0,81) у метанольних екстрактах штамів T. funiculosus. Загальний вміст фенолів, флавоноїдів і антиоксидантна активність не залежали від трофічної групи вивчених штамів. Помірна кореляція між вмістом флавоноїдів і антиоксидантною активністю метанольних екстрактів ендофітних штамів T. funiculosus (r=0.46) може бути пов’язана з їхньою здатністю до синтезу більш широкого спектру поліфенольних сполук з антиоксидантною активністю. Висновки. Досліджені штами T. funiculosus здатні синтезувати фенольні сполуки і флавоноїди в різних концентраціях. Кореляційний аналіз виявив значну кореляцію між загальним вмістом фенолів, флавоноїдів та антиоксидантною активністю. Причиною помірної кореляції (r=0,46) між вмістом флавоноїдів і антиоксидантною активністю ендофітних штамів може бути синтез штамами інших сполук. Визначення окремих компонентів, що синтезують найактивніші штами представляє науковий інтерес для подальшого вивчення. Штами T. funiculosus УКМ F-16795 і УКМ F-16790 мали досить високий рівень фенолів і флавоноїдів. Отримані дані можуть бути перспективними для пошуку фенольних сполук з антиоксидантними властивостями для підвищення стійкості рослин до негативних впливів стресових факторів довкілля.

Ключові слова: Talaromyces funiculosus, ендофіти, сапротрофи, феноли, флавоноїди, антиоксидантна активність.

Повний текст (PDF, англ)