Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):41-47.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.041

Зміни ліпідного складу біомаси Streptomyces massasporeus CNMN-AC-06
після тривалого зберігання

А. Гарбузняк, М. Бирса, С. Бурцева, Н. Киселица, О. Киселица

Інститут мікробіології та біотехнології
вул. Академічна, 1, Кишинів, MD-2028, Республіка Молдова

Метою досліджень було визначення змін у змісті і складі ліпідного комплексу міцелію штаму S. massasporeus CNMN-Ac-06 при культивуванні на різних поживних середовищах після тривалого зберігання. Методи. Для нарощування інокуляту штам S. massasporeus CNMN-Ac-06 культивували на середовищі Дюлоне. Для отримання біомаси інокулят додавали в комплексні середовища M-I, SP-I і SP-III. Кількість біомаси визначали на 5-й день росту штаму. Ліпіди екстрагуровали з біомаси стрептоміцета методом Фолча, модифікованим в лабораторії. Якісний і кількісний склад ліпідів визначали методом тонкошарової хроматографії. Як проявник використовували 10% етанольний розчин фосфомолібденової кислоти. Кількість окремих ліпідних фракцій визначали денситометрично. Результати. Досліджуваний штам культивували на трьох комплексних рідких середовищах. Після тривалого зберігання штаму на середовищі М-I збільшується вихід біомаси до 11,53 г/л. На середовищі SP-III, навпаки, вихід біомаси після зберігання знизився. Найбільший вміст загальних ліпідів в біомасі відзначено після культивування штаму на середовищі SP-I. Аналіз співвідношення основних ліпідних фракцій показав, що максимальний відсоток фосфоліпідів після культивування штаму на середовищі SP-I становив 12,15%. При культивуванні на середовищі M-I в ліпідах біомаси штаму кількість стеринів становила 8,96 %, а на середовищах з додаванням соєвого борошна кількість їх збільшувалася до 12,15% (SP-I) і 14,17% (SP-III). При аналізі змін у кількісному вмісті вторинних ліпідних фракцій було встановлено, що найменша кількість моно- і дигліцеридів у комплексі загальних ліпідів біомаси цього штаму міститься після культивування на середовищі SP-III, складних ефірів стеринів – на середовищі SP-I, а восків – на середовищі M-I. Дослідження показали, що найбільша кількість біомаси була відзначена після культивування штаму S. massasporeus CNMN-Ac-06 на поживному середовищі M-I (11,53 г/л), а максимальна кількість загальних ліпідів – після культивування на середовищі SP-I (15,85%). Висновки. Встановлено, що для збільшення накопичення біомаси штам S. massasporeus CNMN-Ac-06 краще культивувати на складному середовищі SP-I. Але значне збільшення вмісту фізіологічно важливих ліпідних фракцій у екстрагованому комплексі загальних ліпідів, таких як фосфоліпіди, було отримано при культивуванні на середовищі SP-I, а стеринів – на середовищах SP-I і SP-III.

Ключові слова: Streptomyces massasporeus, зберігання, біомаса, ліпіди, фосфоліпіди, стерини.

Повний текст (PDF, англ)