Mikrobiol. Z. 2020; 82(4):23-30.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.04.023

Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у різних за ефективністю симбіотичних
системах соя – Bradyrhizobium japonicum за дії посухи

В.В. Моргун, С.Я. Коць, Т.П. Маменко, Н.А. Воробей

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022, Україна

Одним із механізмів дії активних форм кисню на рослинні тканини є активація пероксидного окиснення ліпідів, що може спричиняти пошкодження клітинних мембран. Відомо про сигнальні функції як активних форм кисню, так і продуктів ліпопероксидації, а також про залежність інтенсивності розвитку окиснювальних процесів від здатності рослин реалізувати свій адаптаційний потенціал за дії стресів. Мета. Дослідити інтенсивність процесів ліпопероксидації у бульбочках, коренях і листках сої за інокуляції різними за симбіотичними властивостями штамами та Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum за умов посухи. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні методи, газова хроматографія та спектрофотометрія. Результати. Встановлено, що ефективні симбіотичні системи, утворені за участі активних штаму Bradyrhizobium japonicum 646 і Tn5-мутанту В1-20, відрізняються незначним зростанням вмісту малонового діальдегіду у бульбочках, коренях і листках за тривалого зневоднення та швидким відновленням його рівня до оптимального після дії стресу. Для неефективних симбіотичних систем, утворених за участі сої та неактивного штаму B. japonicum 604к, а також малоактивного Tn5-мутанту 107, зафіксовано посилений розвиток процесів ліпопероксидації в умовах водного стресу, що свідчить про порушення цілісності клітинних мембран. Висновки. Активізація процесу пероксидного окиснення ліпідів є універсальною реакцією різних за ефективністю симбіотичних систем на дію посухи, інтенсивність розвитку якої залежить від їх здатності реалізувати свій адаптаційний потенціал за несприятливих умов вирощування.

Ключові слова: Bradyrhizobium japonicum, соя (Glycine max (L.) Merr.), малоновий діальдегід, пероксидне окиснення ліпідів, симбіотичні системи, посуха.

Повний текст (PDF, англ)