Mikrobiol. Z. 2020; 82(3):22-34. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.03.022

Асоційовані з Pseudomonas syringae pv. savastanoi бактерії у патології Fraxinus excelsior L.

А.Ф. Гойчук1, І. М. Кульбанська1, М.В. Швець2

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Генерала Родімцева, 19, Київ, 03041, Україна

2Житомирський національний агроекологічний університет
вул. Старий бульвар, 7, Житомир, 10002, Україна

Незважаючи на певні досягнення у вивченні бактеріозів лісових деревних рослин та їхніх збудників, наразі недостатньо дослідженими залишаються системні взаємозв’язки між окремими компонентами мікро- та мікобіоти, що виникають на різних етапах патологічного процесу. Патологія F. excelsior – явище багатогранне, у якому системно взаємопов’язані процеси інфекційного і неінфекційного характеру, що суттєво ускладнює діагностику її першопричин. Мета. Дослідити та з’ясувати роль і місце фітопатогенних бактерій у масовому всиханні ясеневих насаджень Західного Поділля України та дослідити наявність антагонізму між складниками міко- та мікроорганізмів у патології туберкульозу. Методи. За загальноприйнятими фітопатологічними і мікробіологічними методами проводили дослідження патогенних, анатомо-морфологічних, культуральних та антагоністичних властивостей P. syringae pv. savastanoi та асоційованих з нею бактерій у патології туберкульозу F. excelsior. Результати. Встановлено, що ізольовані нами з патології F. excelsior фітопатогенні бактерії (P. syringae pv. savastanoi, P. fluorescens, P. syringae, Pseudomonas sp., Erwinia herbicola, E. horticola, Xanthomonas sp.) не виявили антагоністичної активності як між собою, так і по відношенню до тестових культур бактерій. На відміну від бактерій, мікроміцетам (Ulocladium botrytis, Phoma sp., Cladosporium cladosporiodes, Acremonium strictum, Cylindrocarpon didymum, Fusarium sporotrichiella, F. heterosporum, Fusarium sp.,), ізольованим із вегетативних та генеративних органів F. excelsior, притаманна більша антагоністична активність до фітопатогенних бактерій. Зокрема, найбільш активними були U. botrytis (середня стерильна зона – 5,8 мм) та C. cladosporiodes (середня стерильна зона – 4,9 мм). До всіх видів грибів найбільш чутливими були P. syringae pv. savastanoi, ізольовані з насінин (крилаток), та колекційні P. syringaе 8511 і P. savastanoi 9174. Дослідженнями біопрепаратів на базі аеробних спороутворювальних бактерій Bacillus sp. не виявлено високої антимікробної активності до всіх дослідних культур мікроорганізмів, а їхня активність залежала не лише від виду бактерій, а й від того, з яких органів F. excelsior вона виділена. Висновки. Видовий склад збудників бактеріозів лісових деревних рослин значно менший, ніж збудників мікозів, проте серед інфекційних хвороб F. excelsior найрозповсюдженішою і найшкодочиннішою є хвороба саме бактеріального походження – туберкульоз ясена (збудник – Pseudomonas syringae pv. savastanoi). Встановлено, що бактерії роду Bacillus sp. здатні пригнічувати адгезію та виживання фітопатогенних P. syringae pv. savastanoi на поверхнях і в тканинах тест-рослин, елімінуючи популяцію патогена або зменшуючи її щільність з ймовірною атенуацією властивостей, механізм якої потребує подальших досліджень.

Ключові слова: Fraxinus excelsior, антагонізм, Pseudomonas syringae pv. savastanoi, міко- та мікробіота, патоген.

Повний текст (PDF, укр)