Mikrobiol. Z. 2020; 82(2):22-29. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.02.022

Ростова та супероксиддисмутазна активність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076
за впливу наночасток природних мінералів та деяких катіонів

І.К. Курдиш, А.Ю. Чоботарьов

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

За інтродукції бактерій-компонентів мікробних препаратів у агроекосистеми на їхню фізіолого-біохімічну активність можуть впливати наночастки природних мінералів та різні іони. Мета. Дослідити вплив наночасток деяких природних мінералів та катіонів, що можуть входити до складу супероксиддисмутази Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 – компонента комплексного бактеріального препарату для рослинництва, на ростову та супероксиддисмутазну активність цього штаму. Методи. Бактерії культивували в середовищі Берка, чисельність життєздатних клітин визначали методом Коха. Супероксиддисмутазну активність оцінювали за відновленням трифенілтетразолій хлориду. Результати. Показано, що культивування азотобактера в середовищі, що містило 1 г/л сапоніту, незначно впливало на ріст бактерій, в той час як за вмісту бентоніту їх чисельність зростала на 33%. Вирощування цих бактерій в середовищі з наночастками сапоніту, в яке вносили іони Mn2+ (1,0–1,5 мМ ), призводило до незначного зменшення чисельності клітин в суспензії, тоді як за вмісту бентоніту та 0,5–1,0 мМ Mn2+ кількість цих бактерій незначно зростала. Подібну залежність спостерігали за культивування азотобактера в середовищі з катіонами Fe2+. Встановлено, що за культивування A. vinelandii ІМВ В-7076 в середовищі з наночастками сапоніту, в яке вносили 1,0 мМ іонів Mn2+, супероксиддисмутазна активність зростала на 16,8%, а в середовищі з бентонітом за вмісту 0,5 мМ іонів Mn2+ цей показник був вищим від контролю на 17,5%. За вирощування A. vinelandii в середовищі, що містило до 0,5 мМ іонів Fe2+, а також 1,0 г/л сапоніту, супероксиддисмутазна активність незначно зростала. Однак їх культивування з бентонітом за вмісту такої ж концентрації Fe2+ супроводжувалось підвищенням супероксиддисмутазної активності на 31,1%. Висновки. Отримані результати дозволять прогнозувати фізіолого-біохімічну активність A. vinelandii ІМВ В-7076 в агроекосистемах в залежності від вмісту в ґрунті наночасток досліджуваних мінералів та катіонів – компонентів активних центрів супероксиддисмутази.

Ключові слова: A. vinelandii, ростова і супероксиддисмутазна активність, іони Fe2+, Mn2+ , наночастки бентоніту, сапоніту.

Повний текст (PDF, укр)