Mikrobiol. Z. 2020; 82(1):51-61.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.01.051

Прогнозування біологічної активності похідних триазолів

К. Науменко, А. Головань, С. Загородня

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

З метою вирішення нагальних питань фармакології широко застосовуються методи прогнозування in siliсo, які дозволяють встановити нові структурно-функціональні взаємозв’язки метаболізму вірусу та клітини, проводити попередній скринінг сполук щодо їх біологічної активності та займають ключове місце у відкритті та розробці нових біологічно активних сполук як на науковому, так і на практичному рівнях. На сьогодні віруси родини Herpesviridae займають важливе місце в інфекційній патології людини, але погано контролюються. Тому скринінг нових ефективних препаратів є актуальною і важливою проблемою. Мета. Провести прогнозування біологічної активності похідних 1,2,3-триазолів, що містять атом фтору за напрямками “антивірусна” та “протипухлинна” активність. Методи. Для прогнозування біологічних ефектів досліджуваних сполук застосовували програму PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). Інгібуючий вплив сполук на культуру клітин визначали за допомогою МТТ-тесту. Результати. Встановлено, що антивірусну дію можуть мати перфторпропіл-1,2,3-триазол, трифторметил-1,2,3-триазол та дифторметил-1,2,3-триазол з показниками ймовірності наявності активності від 0,216 до 0,339. Проведено кореляційний аналіз потенційної протипухлинної дії для сполуки фторованих похідних 1,2,3-триазолів з різними радикалами. Ймовірність наявності антинеопластичної активності дещо вища і склала від 0,218 до 0,571. Виявлено кореляцію результатів для сполуки G18 (2-(β-D-рибофуранозил)-4-тозил-5- (трифторметил) -2Н-1,2,3-триазол) in silico та in vitro щодо протипухлинної дії на моделі клітин В-лімфоми людини. Слід відмітити, що для багатьох сполук спрогнозована здатність інгібувати ферменти синтезу нуклеїнових кислот та активувати залучені в апоптотичні каскади білки. Висновки. Із застосуванням програми PASS зпрогнозовано потенційну біологічну активність для новосинтезованих фторовмісних похідних на основі 1,2,3-триазолу. Передбачено, що сполуки здатні реалізувати високу антивірусну, антинеопластичну активність. Отримані дані свідчать про доцільність подальших досліджень in vitro похідних триазолу з перспективою створення на їх основі лікарських засобів.

Ключові слова: антивірусна активність, залежність “структурa-активність”, нуклеозидні аналоги, триазоли.

Повний текст (PDF, англ)