Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):73-84. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.073

Антиаденовірусна активність наночастинок діоксиду титану

Паньківська Ю.Б.1, Білявська Л.О.1, Повниця О.Ю.1, Загорний М.М.2,
Рагуля А.В.2, Харчук М.С.1, Загородня С.Д.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
вул. Кржижановського, 3, Київ, 03142, Україна

Пошук безпечних для людини та навколишнього середовища речовин та способів інактивації збудників хвороб є одним з пріоритетних напрямків наукових досліджень. Зокрема, відомі властивості діоксиду титану продукувати активні оксигенвмісні радикали під дією УФ випромінювання, які можуть пошкоджувати такі біологічні молекули патогенів як білки, ліпіди та нуклеїнові кислоти, роблять його перспективним агентом для розробки препаратів з віруліцидними та антивірусними властивостями. Мета. Дослідження інактивуючої дії наночастинок діоксиду титану відносно аденовірусу 5 серотипу in vitro. Методи. Дослідження пористої структури наночастинок проводили адсорбційно-структурним динамічним та статичним об’ємним методом. Структуру досліджуваних зразків визначали за допомогою електронного мікроскопа JEM-1400 (JEOL, Японія). Цитотоксичну, віруліцидну та антиаденовірусну дію наночастинок визначали в культурі клітин MDBK із застосуванням МТТ-тесту. Результати. У результаті проведених досліджень антиаденовірусної дії наночастинок діоксиду титану встановлено, що наночастинки зразка (І) з частинками розміром 8–15 нм проявили більшу активність після короткого часу інкубації (5 хв) з аденовірусом 5 серотипу, при цьому наночастинки зразка (ІІ) розміром 20–30 нм проявили інгібуючий влив після 15 хв інкубації. Антивірусна активність наночастинок ТіО2(ІІ) відносно аденовірусу людини 5 серотипу була в межах 45–95%. Використання комерцiйного нанопорошку TiO2 P25 виробництва Evonik Industries AG (Німеччина) як контролю виявилось неефективним, оскільки в досліджуваній модельній системі антивірусна активність відсутня. Найефективніше підсилення віруліцидної дії ТіО2 (ІІ) відбувалось при концентрації наночастинок 10 мкг/мл та становило близько 30%. Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що наночастинки діоксиду титану мають віруліцидну та антивірусну дію відносно аденовірусу 5 серотипу.

Ключові слова: аденовірус, наночастинки, діоксид титану, віруліцидна дія, антивірусна дія.

Повний текст (PDF, укр)