Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):36-47. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.036

Кореляційна залежність біосинтезу антибіотичних сполук і інших
біологічно активних речовин у ґрунтових стрептоміцетів

Лобода М.І., Войчук С.І., Білявська Л.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Відомо, що ґрунтові стрептоміцети є активними продуцентами широкого спектру біологічно активних речовин, в тому числі антибіотиків. Оскільки на сьогодні мало дослідженим є питання взаємозв’язку синтезу антибіотиків зі шляхами синтезу інших біологічно активних речовин – тема дослідження є актуальною. Мета. Дослiдити кореляційну залежність у біосинтезі антибіотичних сполук та інших біологічно активних речовин, які продукуються ґрунтовими стрептоміцетами. Методи. Для встановлення зв’язку між синтезом антибіотичних сполук та інших біологічно активних речовин ґрунтовими стрептоміцетами було проведено факторний аналіз методом виявлення головних компонент; визначення коефіцієнтів регресії і дисперсійного аналізу ‒ із застосуванням пакету програм Statistika v.10.0 (StatSoft. Inc., USA) і Mathlab v. 6.0; кластерний аналіз ‒ за допомогою методу Уорда із використанням евклідової відстані як ступеню відмінності (у %) між оцінюваними змінними. Результати. Виявлено кореляційні зв’язки між синтезом антибіотичних речовин штамами Streptomyces violaceus ІМВ Аc-5027 і S. netropsis ІМВ Ас-5025 та біосинтетичними шляхами інших біологічно активних речовин, проте з різними їх ланками. Продукування полієнових і антрациклінових антибіотиків у значній мірі корелює із синтезом фітогормонів (індол-3-карбінолом, індол-3-карбоксиловоою кислотою, ізопентиніладенозином і гіберелінами) та стеролами (ситостеролами). Утворення даних антибіотиків також проявляє залежність від синтезу тригліцеридів, стеринів та їх ефірів і жирних кислот (ізопальмітинової, гептадеценової, стеаринової, олеїнової, арахінової). Синтез штамами зазначених антибіотиків не має прямого зв’язку із вмістом амінокислот в культуральній рідині. Висновки. Визначені залежності між біосинтезом антибіотиків, фітогормонів і стероїдних сполук ґрунтовими стрептоміцетами, S. netropsis ІМВ Ас-5025 і S. violaceus ІМВ Ас-5027 надає нові можливості для розуміння складних взаємозв’язків, пов’язаних з оптимізацією синтезу промислово важливих метаболітів. Це також допоможе розширити знання умов для їх утворення, шляхів біосинтезу і функціонального значення для мікробних клітин.

Ключові слова: ґрунтові стрептоміцети, антибіотики, метаболіти, факторний і дисперсійний аналізи.

Повний текст (PDF, укр)