Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):27-35.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.027

Вплив гексахлорбензолу на мікробіоту чорноземного ґрунту

Ямборко Н.А., Дімова М.І., Іутинська Г.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Питанню про вплив хлорорганічних пестицидів на ґрунтові мікроорганізми присвячено багато робіт, але дію різних рівнів забруднення гексахлорбензолом на мікробні угруповання ґрунту ще недостатньо досліджено. Метою роботи було вивчення впливу різних доз ГХБ на мікробіоту чорноземного ґрунту. Методи. Кількість мікроорганізмів визначали методом посіву ґрунтової суспензії на агаризовані поживні середовища з наступним підрахунком кількості колоній утворюючих одиниць (КУО). Результати дослідження показали, що ГХБ негативно вливає на чисельність еколого-трофічних груп мікоорганізмів та їх співвідношення у мікробіоценозі ґрунту. Найбільш чутливими до забруднення були целюлозолітичні гриби і стрептоміцети, найбільш стійкими – ґрунтові мікроміцети. Висновки. За дії ГХБ порушуються механізми стійкості опору і пружної стійкості мікробних угруповань.

Ключові слова: гексахлорбензол, мікробіота ґрунту, стійкість, гнучка стабільність, олігонітротрофні та азотфіксуючі бактерії, фосфатмобілізуючі бактерії, стрептоміцети, целюлозолітичні гриби, мікроміцети.

Повний текст (PDF, англ)