Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):62-75.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.062

Вміст пероксиду водню та активність каталази у різних за ефективністю симбіотичних системах
Glycine maxBradyrhizobium japonicum в умовах посухи

Коць С.Я., Маменко Т.П., Хоменко Ю.О.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська, 31/17, Kиїв, 03022, Україна

Мета. Дослідити вплив тривалої посухи на зміни вмісту пероксиду водню та активність каталази у коренях і кореневих бульбочках сої за інокуляції штамами і Тn5-мутантами Вradyrhizobium japonicum із контрастними симбіотичними властивостями. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні, газова хроматографія, спектрофотометрія. Результати. Встановлено, що ефективні симбіотичні системи, утворені за участю сої та активного штаму ризобій 646 і Tn5-мутанта В1-20, відрізнялись за проявом активності каталази та вмістом пероксиду водню у коренях і кореневих бульбочках впродовж дії посухи. Однак ці зміни супроводжувались розвитком стрес-захисних реакцій і мали адаптивний характер, що обумовило збереження ефективної роботи їх симбіотичного апарату в умовах посухи. У симбіотичних системах, утворених за участю сої та малоактивного Tn5-мутанта 107 і неактивного штаму 604к, виявлено підвищення вмісту пероксиду та нестабільну роботу активності ензиму за дії стресу, а також слабке відновлення їх рівня до оптимального у післястресовий період. Висновки. Ефективність функціонування симбіотичних систем Glycine maxВ. japonicum за тривалої дії посухи відзначається адаптаційними змінами активності каталази у коренях і кореневих бульбочках, що індукують регуляцію вмісту пероксиду водню та супроводжуються збереженням роботи симбіотичного апарату.

Ключові слова: Glycine max (L.) Merr., Bradyrhizobium japonicum, пероксид водню, каталаза, активні форми кисню, посуха.

Повний текст (PDF, англ)