Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):25-35. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.025

Вплив умов культивування на лізуючу активність штаму Bacillus amiloliquefaciens ІМВ В-7571

Рибальченко Н.П., Хархота М.А., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити вплив умов культивування на лізуючу активність штаму Bacillus amiloliquefaciens ІМВ В-7571. Методи. Лізуючу активність досліджували при сумісному культивуванні штаму B. amiloliquefaciens ІМВ В-7571 і ціанобактерій Anabaena hassalii, Microcystis aeruginosa, M. рulverea у живильних середовищах LB, NBY та глюкозо-мінеральному. Визначення температурного та рН-оптимумів, дослідження ростової активності штаму B. amiloliguefaciens ІМВ В-7571 проводили за загальноприйнятими методами. Результати. Максимальна лізуюча активність штаму B. amiloliguefaciens ІМВ В-7571 проявлялась на 24-ту годину його культивування на середовищі LB. Рівень лізису тест-культур ціанобактерій досліджуваним штамом сягав 54,76% щодо M. aeruginosa, 53,6% щодо M. pulverea та 58,3% щодо A. hassalii. Біологічна активність штаму B. amiloliguefaciens ІМВ В-7571 суттєво залежить від температури його культивування та значення рН. Лізуюча активність реєструвалась за температури 35°С при рН 7,0. Висновки. Отримані результати сприятимуть подальшим дослідженням, спрямованим на створення біопрепарату з лізуючою активністю на основі досліджуваного штаму.

Ключові слова: B. amyloliquefaciens, лізуюча активність, ціанобактерії.

Повний текст (PDF, укр)