Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):61-71. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.061

Фенотипові і генотипові детермінанти антибіотикорезистентності грамнегативних бактерій –
етіологічних чинників інфекційних ускладнень бойових ран

Ковальчук В.П., Кондратюк В.М., Коваленко І.М., Буркот В.М.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
вул. Пирогова, 56, Вінниця, 21018, Україна

Серед збудників інфекційних ускладнень бойових поранень в сучасності домінує резистентна до антибіотиків грамнегативна мікрофлора. В процесі вибору та прогнозування ефективності лікувальних заходів важливими є дані не лише щодо фенотипових проявів стійкості до антибіотиків, але й їх генетичних детермінант. Дані генетичного аналізу допоможуть визначити механізми, за рахунок яких реалізовано стійкість до антибіотиків, встановити гени, що знаходяться в неактивному стані, але потенційно можуть компрометувати ефективність антибіотиків. Інформація про розповсюдження генів антибіотикорезистентності дозволить визначити тенденцію зміни епідемічної ситуації в системі медичної евакуації та допомоги пораненим, розробити профілактичні та протиепідемічні заходи. Мета. Визначити фенотипові прояви і генетичні детермінанти антибіотикорезистентності грамнегативних бактерій – збудників інфекційних ускладнень бойових поранень у сучасному військовому конфлікті в Україні. Методи. Визначення фенотипу резистентності 18 штамів грамнегативних бактерій – збудників інфекційних ускладнень бойових поранень – проводили автоматичним методом з використанням трьох комерційних тест-систем відповідно до рекомендацій Clinical and Laboratory Standards Institute. Визначення первинної структури нуклеотидних послідовностей штамів проводили з використанням методу сіквенування «нового покоління» (next–generation sequencing) на платформі Applied biosystems/life technologies. Порівняння виділених нуклеотидних послідовностей проводили по базі GenBank® за технологію Basic Local Alignment Search Tool. Результати. Загалом у досліджуваних мікроорганізмів ідентифіковано 47 окремих генів антибіотикорезистентності. Серед Acinetobacter baumannii виявлено носіїв генів β-лактамаз класів blaTEM-1B та blaOXA-2, blaOXA-24, blaPER-1. Усі штами Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae та Pseudomonas aeruginosa містили детермінанти β-лактамаз вузького спектру. Ген blaCTX-M-15, що кодує β-лактамазу розширеного спектру, виявлено у K. pneumoniaе та у всіх ізолятів E. cloacae. Продуцентами карбапенемаз виявилися A. baumanii, E. cloacae та K. pneumoniae. У A. baumanii цей фенотип був асоційований з геном blaOXA-23 та blaOXA-24, у ентеробактерій – з геном blaOXA-48. Висновки. Досліджені штами мікроорганізмів виявляють полірезистентні фенотипи. Геном цих штамів містить гени, що зумовлюють стійкість до карбапенемів, аміноглікозидів, низьку ефективність фторхінолонів та незахищених цефалоспоринів, що пояснює асоційовану резистентність до антибіотиків з різним механізмом протимікробної дії. Одержані дані доцільно використовувати в процесі розробки практичних рекомендацій з раціонального застосування антибіотиків при лікуванні інфекційних ускладнень бойових поранень.

Ключові слова: грамнегативні бактерії, резистентність до антибіотиків, генетичні детермінанти, інфекційні ускладнення, бойові поранення.

Повний текст (PDF, укр)