Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):49-60.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.049

Адаптивні реакції озимої пшениці (Triticum aestivum L.), ураженої збудником
очкової плямистості, за дії бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis

Бацманова Л.М., Письменна Ю.М., Кондратюк Т.О., Таран Н.Ю.,
Берегова Т.В., Остапченко Л.І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна

Мета. Дослідити вплив бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis 537/Б1 на зміни лектинової активності та вмісту малонового диальдегіду (МДА), супероксиддисмутази (СОД) та каталази у проростках озимої пшениці різних за стійкістю сортів – Миронівська 808 та Renan, інфікованих збудником очкової плямистості Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton. Методи. Роботу виконано з використанням мікробіологічних, імунологічних та біохімічних методів. Результати. Показано, що на ранніх стадіях взаємодії рослини та гриба розвивався оксидний вибух, що призвело до утворення активних форм кисню (АФК) у підвищених кількостях та розвитку реакції перекисного окиснення ліпідів. В умовах патогенезу суспензія бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis 537/Б1 виявила ефект протектора, що індукував активність антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази, каталази), а також активність PR-білків (лектинів), що призвело до розвитку індукованої стійкості. Висновок. Досліджуваний штам Bacillus subtilis є перспективним для створення на його основі препаратів для підвищення стійкості рослин до стресів біотичної природи.

Ключові слова: адаптація, Bacillus, бактерії, каталаза, індукована стійкість, лектини, перекисне окиснення ліпідів, супероксиддисмутаза, озима пшениця.

Повний текст (PDF, англ)