Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):109-122. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.109

Оцінка метагеному прокаріотного комплексу чорнозему за аграрного використання

Патика М.В., Тонха О.Л., Патика Т.І., Кіроянц М.В., Веретюк С.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, Київ, 03041, Україна

Мета. Комплексні дослідження метагеномних ресурсів і структури прокаріотного різноманіття, яке формується в ґрунтах за різного аграрного використання (чорнозем звичайний). Методи. Молекулярно-біологічні – екстракція тотальної ДНК, електрофоретичне розділення продуктів ампліфікації 16s рРНК, візуальна детекція зразків ДНК, аналіз поліморфізму довжин рестрикційних фрагментів, польові – системи землеробства. Результати. Встановлено, що при ґрунтозахисних системах (в т.ч. без добрив) видове багатство прокаріот чорнозему звичайного у 2 – 3,8 рази менше порівняно з оранкою, що обумовлює перманентне зниження ґрунтової родючості. Виявлено різноманітну та трофічно складнішу будову філотипової структури ґрунтового бактеріального мікробіоценозу за різноглибинного безполицевого обробітку (шар 0 – 5 см). Його основу складають сім основних кластерів домінуючих генотипів, що відносяться до представників 98 видів, 31% яких некультивовані. За оранки якісний склад ґрунтового мікробіоценозу характеризувався сімома кластерами і видовим багатством з 57 видів, з яких 40% некультивовані. Застосування оранки зумовлює диференціацію за кількісним складом – у верхньому (0 – 5 см) шарі в 1,7 рази більше видове багатство бактеріального комплексу, ніж у нижньому (5 – 20 см). Якісний склад домінуючих генотипів прокаріот багатший на 73 % при застосуванні оранки у порівнянні з варіантом мілкого плоскорізного обробітку. Висновки. Системи землеробства, в першу чергу за рахунок обробітку ґрунту, у значній мірі впливають на філотипове різноманіття ґрунтових мікроорганізмів з найскладнішою його будовою за різноглибинного безполицевого обробітку. Оранка зумовила диференціацію за кількістю домінуючих генотипів у різних шарах ґрунту.

Ключові слова: прокаріотний комплекс, tRFLP аналіз, чорнозем, мікробне різноманіття.

Повний текст (PDF, укр)