Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):3-14. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.003

Вплив іонів металів і специфічних хімічних реагентів на активність
a-L-рамнозидази Penicillium tardum

Гудзенко О.В., Борзова Н.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчення впливу іонів металів, аніонів та специфічних хімічних реагентів на активність α-L-рамнозидази Penicillium tardum. Методи. a-L-Рамнозидазну активність визначали за швидкістю гідролізу n-нітрофеніл-a-L-рамнопіранозиду. В дослідах щодо впливу на активність α-L-рамнозидази використовували іони металів у вигляді сульфатів, лише Ag+ – у вигляді нітрату, аніони – у вигляді солей калію або натрію, а також наступні специфічні хімічні реагенти: етилендіамінтетраацетат, о-фенантролін, дитіотреїтол, L-цистеїн, β-меркаптоетанол, п-хлормеркурібензоат, N-етилмалеїмід, 1-[3-(диметиламіно)пропіл]-3-етилкарбодимід метіодид. Всі речовини досліджували в концентрації 10-3 М. Результати. Cуттєвий вплив на α-L-рамнозидазу P. tardum мали іони Ag+ та Cd2+ (в кінцевій концентрації 10-3 М), які повністю інгібували активність ензиму, тоді як Ca2+ підвищував активність досліджуваної α-L-рамнозидази P. tardum на 60 %. При вивченні дії різних аніонів встановлено, що сульфіт на 73 % інгібує активність ферменту, в той час як аніони AsO3-2 та CO3-2 активують α-L-рамнозидазу P. tardum на 100 і 75 % відповідно. Висновки. В каталізі, що здійснюється α-L-рамнозидазою P. tardum, не беруть участі групи, які містять атоми металів. Присутність іонів Ag+, Cd2+ в системі інгібує швидкість ензимної реакції, тоді як іони Ca2+ підвищують активність досліджуваної α-L-рамнозидази P. tardum на 60 %. Оскільки 1-[3-(диметиламіно) пропіл]-3-етилкарбодимід метіодид інгібує активність α-L-рамнозидази на 50 - 73 %, можна припустити, що в молекулі α-L-рамнозидази присутні функціонально активні карбоксильні групи.

Ключові слова: α-L-рамнозидаза, Penicillium tardum, іони металів, специфічні хімічні реагенти.

Повний текст (PDF, укр)