Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):78-87.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.078

Біологічна активність різних видів роду Alternaria

Циганенко К.С., Савчук Я.І., Наконечна Л.Т., Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Види роду Alternaria, ізольовані з різних еконіш, синтезують широке коло біологічно активних метаболітів. Метою даної статті була оцінка спектру біологічної активності дрібноспорових видів роду Alternaria з різних трофічних груп (сапрофіти, ендофіти і фітопатогени) за результатами системного скринінгу біологічно активних метаболітів щодо широкого набору тест-організмів та відбір перспективних штамів-продуцентів. Методи. Антибіотичну, антифунгальну і фітотоксичну активність культуральних фільтратів і хлороформних екстрактів визначали методом дифузії в агар. Результати. 19 % культуральних фільтратів з 64 досліджених штамів проявляли біологічну активність щонайменше до одного з тест-організмів. Переважна більшість цих грибів належала до ендофітних штамів і була активною щодо фітопатогенних грибів, бактерій і водоростей. Хлороформні екстракти з культуральних фільтратів 33 % штамів проявляли біологічну активність принаймні щодо одного з тест-організмів. Отримані екстракти мали вибіркову специфічну дію щодо певної тест-культури. Ці препарати селективно інгібували ріст Staphylococcus aureus B-909, Chlorella vulgaris 191 і Rizoctonia solani 16036. Висновки. Скринінг 64 штамів грибів Alternaria, виділених з різних екологічних ніш, дозволив зробити висновок, що вони мають низьку біологічну активність. Ендофітні штами Alternaria характеризувалися ширшим спектром активностей, ніж фітопатогенні і ґрунтові. Вони інгібували усі тест-організми за винятком грамнегативних бактерій і дріжджоподібних грибів. Біологічно активні метаболіти ендофітних штамів Alternaria, включаючи високомолекулярні речовини, відіграють важливу роль у мутуалістичному співіснуванні ендофітних грибів і рослин-хазяїнів, а також у їхньому поширенні. Хлороформні екстракти ґрунтових сапрофітів мали порівняно високу активність особливо щодо грибів і водоростей. Очевидно, ці низькомолекулярні сполуки сприяють адаптивному виживанню сапрофітних грибів у ґрунтових місцеіснуваннях з високим біорізноманіттям. Для подальших досліджень було відібрано два штами: високофітотоксичний A. brassicicola 2855 і A. longipes 16800 (антагоніст S. aureus B-909).

Ключові слова: Alternaria, ендофіти, фітопатогени, сапрофіти, біологічно активні метаболіти.

Повний текст (PDF, англ)