Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):28-40. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.028

Вплив температури вирощування Pseudomonas chlororaphis subsp. chlororaphis УКМ В-106 на склад та
біологічні властивості ліпополісахаридів

Броварська О.С., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Провести порівняльне вивчення хімічного складу ліпополісахаридів (ЛПС) Рseudomonas chlororaphis subsp. chlororaphis УКМ В-106, виділених із бактерій, що були вирощені при різних температурних режимах (10, 28 і 37 °С). Методи. Водно-фенольна екстракція ЛПС, електрофорез у поліакриламідному гелі, хромато-мас-спектрометричне визначення моносахаридного і жирнокислотного складів, вивчення антигенної структури методом імунодифузії в агарі за Оухтерлоні. Результати. Вихід ЛПС з «холодового» варіанту майже в 5 разів перевищував такий з клітин, що культивувались при 37 °С. Однією із причин низького виходу ЛПС-37 (2,3 %) в порівнянні з 11,3 % виходу ЛПС-10 може бути присутність у зовнішній мембрані бактерій «теплового» варіанту ЛПС з короткими О-полісахаридними ланцюгами, які завдяки своїй гідрофобності погано виділяються при фенол-водній екстракції. За якісним моносахаридним складом ЛПС схожі між собою. Разом з тим при підвищенні температури вирощування клітин збільшувався відсотковий вміст гептози, яка є характерним компонентом олігосахариду кора. Якісний склад жирних кислот досліджуваних ЛПС подібний, їх же кількісний вміст різниться суттєво. Домінуючими у всіх ЛПС були 3-ОН-С14:0, а також С14:0, вміст якої при підвищенні температури культивування збільшувався. Із ненасичених кислот С16:1 була виявлена тільки в ЛПС-10. Вивчення токсичності показало, що значення ЛД50 знижувалось в порядку ЛПС-10, ЛПС-20 і ЛПС-37. Таким чином, найбільшу токсичність проявив ЛПС «холодового» варіанту, а менш токсичним був «тепловий». При вивченні антигенної структури було показано наявність в складі досліджуваних ЛПС загальних антигенних детермінант. Висновки. Підвищення температури культивування клітин викликає зміни біохімічних, імунохімічних і біологічних властивостей ЛПС.

Ключові слова: Рseudomonas chlororaphis subsp. chlororaphis УКМ В-106, температура культивування, ліпополісахарид, моносахаридний, жирнокислотний склад, біологічна активність.

Повний текст (PDF, рос)