Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):77-89. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.077

Активність супероксиддисмутази та ензимів аскорбат-глутатіонового циклу у симбіотичних системах
Glycine maxBradyrhizobium japonicum за дії посухи

Маменко Т.П., Хоменко Ю.О., Коць С.Я.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022, Україна

Мета. Дослідити вплив посухи на активність ключових антиоксидантних ензимів (супероксиддисмутази, глутатіонредуктази, аскорбатпероксидази) у кореневих бульбочках сої за інокуляції штамами і Тn5-мутантами В. japonicum із контрастними симбіотичними властивостями. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні, газова хроматографія, спектрофотометрія. Результати. Симбіотичні системи, утворені за участю сої та активного штаму B. japonicum 646, а також Tn5-мутанта В1-20 вирізняються адаптаційними змінами активності антиоксидантних ензимів за дії зневоднення, що супроводжується збереженням ефективності роботи їх симбіотичного апарату. У симбіотичних системах, утворених за участю сої та малоактивного Tn5-мутанта 107 і неактивного штаму B. japonicum 604к, виявлено різноспрямовані зміни активності ензимів у бульбочках за дії посухи та слабке відновлення їх активності у післястресовий період. Висновки. Формування захисних реакцій рослин сої у симбіозі із B. japonicum за дії посухи пов`язано з активацією супероксиддисмутази, змінами активності ензимів аскорбат – глутатіонового циклу та залежить від здатності симбіотичної системи реалізувати свій адаптаційний потенціал в умовах стресу.

Ключові слова: Bradyrhizobium japonicum, соя (Glycine max (L.) Merr .), супероксиддисмутаза, глутатіонредуктаза, аскорбатпероксидаза, посуха.

Повний текст (PDF, укр)