Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):3-14.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.003

Мікробіом ґрунту пралісових екосистем Закарпаття

Симочко Л.Ю.1, Калініченко А.В.2,3

1Ужгородський Національний Університет
вул. Волошина, 32, Ужгород, 88000, Україна

2Опольський університет
вул. Дмовського, 7-9, Ополє, 45-365, Польща

3Полтавська державна аграрна академія
вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36021, Україна

Mета. Дослідити мікробіом ґрунту пралісових екосистем, зокрема, його структуру, чисельність основних еколого-фізіологічних груп, функціональні параметри, такі як: токсичність ґрунту, ферментативну активність ґрунту за рівнем каталази і інвертази. Проаналізувати сукцесійні процеси, що відбуваються в мікробіоценозі ґрунту внаслідок впливу ендогенних і екзогенних факторів. Оцінити інтегрованість мікробних угруповань у різних едафотопах пралісових екосистем. Методи. Мікробіологічні дослідження ґрунту проводили за загальноприйнятими у ґрунтовій мікробіології методиками. Ферментативну активність ґрунту (каталазну, інвертазну) визначали газометричним методом та колориметричним методом відповідно. Для визначення токсичності ґрунту використовували біотестування. Оцінку інтегрованості мікробних угруповань у різних едафотопах пралісових екосистем здійснювали за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Статистичну обробку експериментальних даних проводили з використанням програми Statistica 10. Результати. Антропогенний вплив – ущільнення ґрунту, санітарні рубки – призвів до змін в угрупованнях ґрунтових мікроорганізмів, зниження їх чисельності і функціонального різноманіття. Зокрема, в порушених едафотопах зростав рівень токсичності ґрунту, уповільнювались процеси розкладу органічної речовини, знижувався рівень ферментативної активності ґрунту, порушувалась інтегрованість мікробних угруповань ґрунту. Висновки. Вплив ендогенних і екзогенних факторів у пралісових екосистемах порушує інтегрованість мікробіому ґрунту та призводить до негативних змін його функціональних характеристик.

Ключові слова: мікроорганізми, грунт, праліси, екосистема, ензиматична активність, інтегрованість, угруповання.

Повний текст (PDF, англ)