Mikrobiol. Z. 2018; 80(2):44-55. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.02.044

Біосинтез фітогормонів штамами Penicillium funiculosum з різних екологічних ніш

Юр’єва О.М., Драговоз І.В., Леонова Н.О., Білявська Л.О., Сирчін С.О., Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження здатності до синтезу позаклітинних ауксинів, цитокінінів і абсцизової кислоти (АБК) ендофітним і сапротрофним штамами Penicillium funiculosum. Методи. Специфічне біотестування на ауксинову і цитокінінову активності. Кількісна спектроденситометрична тонкошарова хроматографія. Результати. Встановлено, що екстракти культуральних фільтратів (КФ) P. funiculosum проявляли ауксинову і цитокінінову активності. За дослідження якісного і кількісного складу трьох класів фітогормонів показано, що ендофітний штам синтезує вищі рівні фізіологічно активних форм ауксинів (індол-3-оцтової кислоти) – на 55 %, цитокінінів (зеатину) – на 97 % і на 76 % – абсцизової кислоти порівняно з сапротрофом цього виду. Висновки. Досліджені штами P. funiculosum з різних екотопів синтезують ауксини, цитокініни і АБК. Рівні і співвідношення синтезованих гормонів-стимуляторів і АБК свідчать про формування дослідженими штамами P. funiculosum різних типів взаємовідношень з рослинами – мутуалістичних та/або асоціативних.

Ключові слова: Penicillium funiculosum, фітогормони, ауксини, цитокініни, абсцизова кислота, ендофіт, сапротроф.

Повний текст (PDF, укр)