Mikrobiol. Z. 2018; 80(2):14-27. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.02.014

Антимікробна та антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих
Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на технічному гліцерині

Пирог Т.П.1,2, Луцай Д.А.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2, Ельперін І.В.1

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Порівняння біологічних властивостей (антимікробної та антиадгезивної активності, у тому числі й роль у руйнуванні біоплівки) поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на очищеному та технічному гліцерині (відходи виробництва біодизелю). Методи. Поверхнево-активні речовини екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2 : 1). Кількість адгезованих клітин і ступінь руйнування біоплівки визначали спектрофотометричним методом, антимікробні властивості − за показником мінімальної інгібуючої концентрації. Результати. Антимікробна активність поверхнево-активних речовин A. calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на технічному гліцерині, була на 1 − 2 порядки нижчою, адгезія тест-культур на абіотичних матеріалах, оброблених такими препаратами – в 1,2 − 4 рази нижчою, а ступінь руйнування бактеріальних біоплівок – в 1,3 − 4 рази меншою порівняно з показниками, встановленими для поверхнево-активних речовин, одержаних на середовищі з еквімолярною за вуглецем концентрацією очищеного гліцерину. Зниження антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин може бути зумовлене інгібуючим впливом надлишкової концентрації К+ та Na+ (складових технічного гліцерину) на активність НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази: за наявності в реакційній суміші 50 – 100 мМ катіонів калію та натрію ферментативна активність знижувалась в 1,2 – 1,8 рази. Висновки. Незважаючи на нижчу антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин, синтезованих A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на відходах виробництва біодизелю, ці показники (мінімальні інгібуючі концентрації 0,96 – 15,2 мкг/мл, руйнування 50 % біоплівки при концентрації 124 мкг/мл) є співставимими із визначеними для відомих мікробних поверхнево-активних аміноліпідів.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, поверхнево-активні речовини, біологічні властивості, відходи виробництва біодизелю.

Повний текст (PDF, укр)