Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):105-119. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.105

Біосинтез бактеріями роду Bacillus полі-γ-глутамінової кислоти та її біологічна активність

Хархота М.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Огляд присвячений останнiм дослiдженням закономiрностей бiосинтезу та можливостi застосування полi-γ-глутамiнової кислоти в рiзних галузях народного господарства. Показано, що бактерії роду Bacillus найбільш перспективні продуценти полі-γ-глутамінової кислоти в промислових умовах. Охарактеризовано будову і фізіологічну роль полі-γ-глутамінової кислоти для продуцентів. Узагальнено закономірності біосинтезу досліджуваного біополімеру штамами бактерій роду Bacillus за їх глибинного культивування. Показано вплив компонентів живильного середовища і фізико-хімічних умов вирощування на загальний вихід і молекулярну вагу полі-γ-глутамінової кислоти. Систематизована та проаналiзована iнформацiя щодо можливостi застосування полi-γ-глутамiнової кислоти в харчовій i косметичній промисловостi, для очищення стiчних вод, створення нанобіокомпозитних матерiалiв, в тому числi медичного призначення, створення вакцин i кон’югованих хiмiотерапевтичних засобiв для лiкування онкологiчних захворювань.

Ключові слова: бактерiї роду Bacillus, полi-γ-глутамiнова кислота, розробка лiкарських засобiв.

Повний текст (PDF, рос)