Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):13-22. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.013

Вплив двовалентних катіонів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
з високою антимікробною та антиадгезивною активністю

Пирог Т.П.1,2, Никитюк Л.В.1, Шевчук Т.А.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження впливу двовалентних катіонів на НАДФ+-залежну глутаматдегідрогеназну активність (ключовий фермент біосинтезу поверхнево-активних аміноліпідів у Nocardia vaccinii ІМВ В-7405) з наступною відповідною модифікацією складу поживного середовища для синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) з високою антимікробною та антиадгезивною активністю. Методи. НАДФ+-залежну глутаматдегідрогеназну активність (КФ 1.4.1.4) у безклітинному екстракті аналізували за утворенням глутамату під час окиснення НАДФН при 340 нм. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2 : 1). Антимікробні щодо бактерій та дріжджів властивості ПАР визначали за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Кількість адгезованих клітин мікроорганізмів визначали спектрофотометричним методом. Результати. Встановлено, що за наявності 5 − 10 мМ катіонів кальцію у безклітинному екстракті N. vaccinii ІМВ В-7405 НАДФ+-залежна глутаматдегідрогеназна активність підвищувалася в 1,3 − 1,7 разів у порівнянні з такою без Са2+. Збільшення в середовищі культивування штаму ІМВ В-7405 концентрації СaCl2×2H2O з 0,1 до 0,4 г/л супроводжувалося підвищенням НАДФ+-залежної глутаматдегідрогеназної активності у 1,5 рази, а також посиленням антимікробної і антиадгезивної активності синтезованих ПАР. Мінімальна інгібуюча концентрація щодо деяких бактерій та дріжджів поверхнево-активних речовин, синтезованих у середовищі з підвищеним вмістом Са2+, була у 1,8 − 13 разів, а адгезія тест-культур на абіотичних поверхнях, оброблених такими ПАР, − у середньому на 7 − 39 % нижчою у порівнянні з показниками, встановленими для ПАР, утворених на базовому середовищі. Висновки. Одержані результати засвідчують можливість регуляції антимікробної та антиадгезивної активності мікробних ПАР зміною у середовищі культивування продуцента вмісту катіонів – потенційних активаторів і/або інгібіторів ключових ферментів біосинтезу компонентів ПАР, відповідальних за дані біологічні властивості.

Kлючові слова: Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, антимікробна та антиадгезивна активність, активність ключових ферментів біосинтезу.

Повний текст (PDF, укр)