Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):21-29. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.021

Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок

Пирог Т.П.1,2, Савенко І.В.1, Луцай Д.А.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити здатність поверхнево-активних речовин (ПАР), синтезованих за умов росту Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 на різних субстратах (етанол, гліцерин, н-гексадекан), руйнувати біоплівки деяких бактерій і дріжджів. Методи. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2 : 1). Ступінь руйнування біоплівки визначали як різницю між кількістю адгезованих клітин у необроблених і оброблених ПАР лунках полістиролового планшету з попередньо сформованою біоплівкою тест-культури і виражали у відсотках. Кількість адгезованих клітин визначали спектрофотометричним методом. Результати. Встановлено залежність ступеня руйнування біоплівок під впливом ПАР A. calcoaceticus IMB B-7241 від природи джерела вуглецю у середовищі культивування продуцента, концентрації поверхнево-активних речовин у препаратах і типу тесткультури. Ступінь руйнування біоплівки Escherichia coli ІЕМ-1 за дії поверхнево-активних речовин, синтезованих на усіх досліджуваних субстратах, практично не відрізнявся і становив 25 − 53 % залежно від концентрації ПАР (0,04 − 1,28 мг/мл). Деструкція біоплівки Bacillus subtilis БТ-2 досягала 71 − 86 % після внесення ПАР (0,16 − 0,64 мг/мл), одержаних на етанолі і гліцерині. Максимальне руйнування біоплівки Staphylococcus aureus БМС-1 (69 − 88 %) і Candida аlbicans Д-6 (до 42 %) спостерігали за наявності ПАР (0,32 − 1,28 мг/мл), утворених на н-гексадекані. Висновки. Ефективні концентрації ПАР A. calcoaceticus IMB B-7241, що забезпечують високий ступінь руйнування бактеріальних біоплівок, перебувають у межах, визначених для відомих у світі мікробних ПАР. Одержані дані засвідчують необхідність досліджень впливу умов культивування продуцента на біологічні властивості синтезованих ПАР.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, поверхнево-активні речовини, руйнування біоплівки, умови культивування.

Повний текст (PDF, укр)