Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):98-105.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.098

Особливості абортивної інфекції в лізогенній системі Erwinia horticola

Златогурська М.А.1, Хлібійчук Ю.Ю.2, Мучник Ф.В.3, Романюк Л.В.3, Товкач Ф.І.3

1Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082,Україна

2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна

3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Показано абортивний характер протікання інфекції при репродукції ервініофага 49 на лізогенній культурі Erwinia horticola 450(59). Мета. Дослідити властивості абортивної інфекції в лізогенній системі E. horticola під впливом бактеріофага 49. Методи. Для отримання ервініофага 49 використовували лізогенний штам E. horticola 450(59). Для дослідження  властивостей фагових часток застосовували центрифугування в градієнтах CsCl, електронну мікроскопію і SDS-ПААГ-електрофорез віріонних поліпептидів. Результати. Абортивний характер інфекції проявлявся в зниженні ефективності висіву віруса та зменшенні виходу життєздатного фагового потомства при препаративному отриманні фагових часток. За допомогою електронної мікроскопії встановлено, що лізати містять надлишок капсидних структур, не повністю сформовані віріони та поліхвости. Поліпептидний профіль капсидних структур співпадає з таким у нативних фагових часток. Висновки. Отримані результати свідчать про те, що в дослідженій системі Abi фенотип проявляється на рівні морфогенезу та морфопоезу фагового потомства.

Ключові слова: абортивна фагова інфекція, ервініофаг 49, Erwinia horticola, капсидні структури, поліхвости, Abi фенотип.

Повний текст (PDF, англ)