Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):84-97. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.084

Видовий склад мікобіоти компонентів мортмаси Betula pendula Roth українського Полісся

Голяка М.А., Волощук Н.М., Білоус А.М., Голяка Д.М., Василишин Р.Д., Білоус С.Ю.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, Київ, 03041, Україна

Метою досліджень було вивчення видового складу і подібності мікобіоти мортмаси Betula pendula Roth, виявлення характерних груп мікроскопічних грибів для кожного її компоненту в лісах Українського Полісся. Методи. Під час виконання досліджень використано мікологічні, таксаційні, математично-статистичні методи. Результати. За результатами мікологічного аналізу 1368 зразків мортмаси B. pendula ізольовано та ідентифіковано 95 видів грибів із 62 родів. Найбільша кількість грибів (79 видів) належала до відділу Ascomycota. Виявлено приуроченість окремих видів мікобіоти до компонентів і класів деструкції мортмаси B. pendula. Для березових лісів Українського Полісся підтверджено закономірність подібності мікобіоти між сухостоєм, деревною ламанню і опадом гілок однакового класу деструкції, а також між мортмасою компонентів сусідніх класів деструкції. Кореляційний аналіз структури плеяд мікроскопічних грибів показав, що потужні й стійкі плеяди формуються в умовах з найвищим видовим різноманіттям: деревна ламань ІІІ і V класів деградації та сухостій ІІІ класу. Показано, що компоненти мортмаси відіграють інтегруючу роль у формуванні комплексів мікобіот, сувора детермінованість і чітка кореляційна структура яких дають підґрунтя для використання їх як індикаторів стану біогеоценозів і змін умов природного середовища за дії антропогенних та інших факторів. Встановлено, що для збереження загального біорізноманіття в березових біогеоценозах потрібно залишати фрагменти деревної ламані та опаду грубих гілок різних класів деструкції після рубок формування й оздоровлення лісів та головного користування.

Ключові слова: мікобіота, мортмаса, деревна ламань, сухостій, опад грубих гілок, клас деструкції, Betula pendula Roth.

Повний текст (PDF, укр)