Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):14-26. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.014

Модифікація активності пептидаз Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465
гідразид/гідразонними комплексами 3d-металів

Варбанець Л.Д.1, Нідялкова Н.А.1, Сейфулліна І.І.2, Пуля А.В.2, Скороход Л.С.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
вул. Дворянська, 2, 
Одеса, 65082, Україна

Мета. Дослідити вплив на активність пептидази 1 і пептидази 2 Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465 15-ма біокомплексами іонів 3d-металів (Co2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+) з “гідазепамом” – 2-(7-бром-2-оксо-5-феніл-2,3-дигідро-1Н-1,4-бенздіазепин-1-ил) ацетогідразидом (Hydr) та продуктами його конденсації з піровиноградною кислотою (HPv) і саліциловим альдегідом (HSal). По типу їх можна розділит на три групи: різнолігандні молекулярні, різнолігандні внутрішньокомплексні, одноріднолігандні внутрішньокомплексні. Методи. Використовували методи ідентифікації еластазної, колагеназної і фібринолітичної активності. Результати. Аналіз одержаних даних показав, що значна кількість із досліджуваних комплексів незалежно від використаних концентрацій практично не впливають на еластазну і колагеназну активність пептидази 1 B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465. Деякі з них інертні по відношенню до ферменту і субстрату, тобто не перешкоджають їм стерично пристосовуватися один до одного, в той час як інші сполуки в незначній мірі інгібують активність. І тільки дві сполуки, які містять іон міді, але різні ліганди ‒ гідазепам (сполука 3) і продукт його конденсації з піровіноградною кислотою (сполука 7) ‒ проявляли значний стимулюючий ефект (майже в 3,5 рази). У випадку пептидази 2 загальна картина і ступінь впливу досліджуваних ефекторів на еластазну і колагеназну активність суттєво відрізняються: сполуки 3 і 7 в значно меншій ступені стимулюють їх активність (лише в 1,3 - 1,4 рази). Аналіз даних щодо впливу досліджуваних координаційних сполук на фібринолітичну активність пептидази 2 B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465 показав, що при використанні комплексів 3 и 7 в концентрації 0,001% спостерігалось підвищення активності ензиму до 145 % и 138 % відповідно. Висновки. Показано, що природа ензима вносить свій вклад у зміну механізму його взаємодії з субстратом і ефектором.

Ключові слова: пептидаза 1 і пептидаза 2 Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465, біокомплекси іонов 3d-металів (Co2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+) з “гідазепамом” і продуктами його конденсації с піровиноградною кислотою (HPv) і саліциловим льдегідом (HSal).

Повний текст (PDF, рос)