Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):95-102.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.095

Пошук і характеристика регуляторів біосинтезу антибіотиків у стрептоміцетів

Мацелюх Б.П., Лавренчук В.Я., Бамбура О.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою було дослідження нових регуляторів біосинтезу антибіотиків і споруляції у стрептоміцетів. Методи включали тонкошарову хроматографію, спектрофотометрію і визначення маси за допомогою HPLC/MS, використовуючи ESI i APCI методи.
Результати. Сорок вісім штамів стрептоміцетів, ізольованих із ґрунтів різних місцевостей України, перевірені на здатність продукувати регулятори біосинтезу антибіотиків і морфогенезу за допомогою двох тест-систем – мутантних штамів Streptomyces globisporus 1912-Б2 і S. griseus 1439, які втратили здатність синтезувати антибіотики ландоміцин Е і стрептоміцин відповідно, а також утворювати спори.
Досліджувані стрептоміцети розділені на три групи: 31 штам (62 %) відновлював здатність обох мутантів продукувати антибіотики і спори, 17 штамів (35 %) не проявляли згаданої біологічної активності і лише один штам (2 %) утворював регулятор, який відновлював антибіотичну активність і морфогенез у штаму 1439.
Із агаризованих культур штамів першої групи К4 і ТР144 виділено і очищено за допомогою тонкошарової хроматографії індивідуальні сполуки, які відновлювали біосинтез антибіотиків і морфогенез у тест-штамів 1912-Б2 і 1439. Обидві сполуки характеризуються однаковими показниками Rt (2,34 хв) і максимумами поглинання (255 нм) і мають молекулярні ваги (m/z) 135 і 155 відповідно.
Висновки. Дві споріднені сполуки, які продукуються штамами К4 і ТР144 різних стрептоміцетів і відновлюють біосинтез антибіотиків і споруляцію у тестових мутантних штамів, були очищені і деякі їхні властивості (Rf, максимуми поглинання і m/z) були охарактеризовані. Наступне дослідження виділених регуляторів за допомогою ЯМР дасть можливість встановити їхню молекулярну структуру.

Ключові слова: Streptomyces globisporus 1912-B2, S. griseus 1439, ґрунтові стрептоміцети, транскрипційні регулятори.

Повний текст (PDF, англ)