Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):23-32. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.023

Функціонування сульфідогенного мікробного угруповання, що містить
транскон’юганти із плазмідами RP4 та R68.45

Абдуліна Д.Р., Пуріш Л.М., Іутинська Г.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета роботи. Визначення впливу позахромосомних генетичних елементів (плазмід) на морфологічні та корозійні властивості сульфідогенних мікробних асоціацій за формування ними біоплівок на поверхні сталі. Методи. Мікробіологічні, молекулярно-біологічні. Результати. Наявність плазмід RP4 та R68.45 у бактеріях-компонентах сульфідогенного угруповання призводило до зміни морфотипу їх колоній: відмічено появу S-, O-типів колоній у бактерій-транскон’югантів на відміну від R-типу диких штамів. Виявлено зміни у фізіологічних та корозійних властивостях бактерій-транскон’югантів та сульфідогенних угруповань. За формування біоплівки на поверхні сталі сульфідогенною асоціацією такого складу: Desulfovibrio sp. 10, Bacillus subtilis 36 та транскон’юганта P. aeruginosa 27 (R68.45) знижувалось накопичення білка у біоплівці у 2,3 - 4,4 рази, продукування сірководню – в 1,5 рази та зменшувалась швидкість корозії сталі у 2 рази, порівняно із вихідною асоціацією, що не містила плазмід. Висновки. Вивчення впливу позахромосомних елементів на функціонування біоплівки, утвореної сульфідогенним угрупованням є перспективним для обґрунтування нових підходів до попередження виникнення корозії і розробці альтернативних біологічних засобів протикорозійного захисту металів.

Kлючові слова: сульфідогенне мікробне угруповання, транскон’юганти, корозійна активність.

Повний текст (PDF, укр)