Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):13-22. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.013

Особливості синтезу поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
на відпрацьованій олії різної якості та їх антимікробна активність

Пирог Т.П.1,2, Никитюк Л.В.1, Антонюк С.І.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження можливих причин різного рівня антимікробної активності поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відпрацьованій після смаження м’яса і картоплі соняшниковій олії. Методи. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2 : 1). Критерієм антимікробної активності ПАР були мінімальні інгібуючі концентрації (МІК), які визначали методом двократних серійних розведень у м’ясопептонному бульйоні (для бактерій) і рідкому суслі (для дріжджів). Результати. Встановлено, що МІК щодо бактерій (Bacillus subtilis БТ-2, Escherichia coli ІЕМ-1, Proteus vulgaris ПА-12, Staphylococcus aureus БМС-1, Pseudomonas sp. МІ-2, Enterobacter cloacae С-8, Erwinia aroideae Н-3) і дріжджів (Candida tropicalis PE-2, Candida albicans Д-6) поверхнево-активних речовин, синтезованих N. vaccinii ІМВ В-7405 на відпрацьованій після смаження картоплі олії була в середньому у 2,5 – 8 разів нижчою, ніж відповідний показник ПАР, одержаних на відпрацьованому після смаження м’яса субстраті. Збільшення з 5 до 7 діб тривалості  вирощування N. vacсinii ІМВ В-7405 на відпрацьованій після смаження картоплі олії супроводжувалося синтезом ПАР, МІК яких щодо більшості досліджуваних тест-культур знижувалася у 1,4 − 4 рази. Показник мінімальної інгібуючої концентрації ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 корелював з наявністю у складі синтезованих ПАР аміноліпідів і активністю НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази – ключового ферменту їх біосинтезу. Висновки. Встановлена залежність антимікробної активності ПАР від якості пересмаженої олії та тривалості процесу засвідчує необхідність проведення досліджень впливу умов культивування продуцентів на біологічні властивості цільового продукту. Дані щодо якісного складу ПАР і активності ключового ферменту біосинтезу аміноліпідів показують можливість регуляції антимікробної активності поверхнево-активних речовин зміною умов культивування продуцента.

Kлючові слова: Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні аміноліпіди,  антимікробні  властивості, відпрацьована після смаження м’яса і картоплі соняшникова олія.

Повний текст (PDF, укр)