Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):76-86.

Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого випромінювання.
Нові факти і гіпотези

Тугай Т.І., Тугай А.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

В огляді наведено аналіз сучасних даних щодо адаптації мікроміцетів до хронічного опромінення на екологічному, фізіологічному та біохімічному рівнях. Особливу увагу було приділено аналізу адаптивних реакцій мікроміцетів, що зазнали впливу високих доз (150 Гр і 800 Гр) опромінення, і формуванню у них нових радіоадаптивних властивостей: радіотропізму та радіостимуляції. Проаналізовані літературні дані, що стосуються можливих біохімічних механізмів адаптації мікроміцетів до іонізуючого опромінення. Вперше сформульована гіпотеза, яка пояснює механізм реалізації позитивних реакцій мікроміцетів, таких як радіотропізм і радіостимуляція, на дію високих доз іонізуючого опромінення. Одним із механізмів, що лежать в основі позитивного радіотропізму грибів, є їх ріст у напрямку низьких (мікро- і наномолярних) концентрацій перекису водню, які локально формуються під впливом радіації. Гіпотеза базується на даних, які свідчать, що такі низькі концентрації перекису водню створили електричне поле, яке викликає електрохімічні зміни в мембранах грибних апексів, що призводить до їх спрямованого руху до утвореного за дією іонізуючого опромінення перекису водню, який відіграє роль атрактанту і слугує джерелом додаткової енергії для них. Уперше показано, що антиоксидантна активність меланіну у досліджених штамів з радіоадаптивними властивостями Cladosporium cladosporioides і Aspergillus versicolor від 5 до 8 разів вища, ніж у контрольних штамів цих видів. Виявлений факт свідчить про те, що збільшення антиоксидантної активності меланіну є одним з основних механізмів реалізації їх здатності не тільки адаптуватися до значних (150 Гр, 800 Гр) доз радіації, але й позитивно реагувати на них. Обговорюється потенційний внесок грибів у регуляцію переміщення радіонуклідів у навколишньому середовищі, а також потенційна та фактична роль грибів у трансформації «гарячих частинок», а також їх можливе використання в біотехнологіях по ремедіації радіоактивно забруднених територій.

Kлючові слова: мікроскопічні гриби, хронічне випромінювання, радіотропізм, радіоадаптивні властивості, антиоксидантна система, меланін.

Повний текст (PDF, англ)