Mikrobiol. Z. 2016; 78(6):37-49.

Структура, функція та біологічна aктивність ліпіду А ліпополісахариду

Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Бактеріальні ліпополісахариди (ЛПС) є основними компонентами зовнішньої мембрани і присутні майже у всіх грамнегативних бактерій. Вони складаються із полі- або олігосахаридної частини, яка закріплюється в зовнішній мембрані специфічною ліпідною частиною, що має назву ліпід А. Нещодавніми дослідженнями показано, що саме ліпід А ЛПС виконує функцію ендотоксину. Незважаючи на загальний структурний консерватизм, ліпід А характеризується також значною структурною гетерогенністю, яка може варіювати в залежності від різних факторів, включаючи бактеріальну адаптацію до умов оточуючого середовища, яке змінюється, неповний біосинтез та руйнуючі продукти і/або хімічну модифікацію як результат методу ізолювання ліпіду А, який був використаний. Тому більш прийнятним вважається розглядати ліпід А як родину структурно споріднених молекулярних видів з різним ацилюванням та фосфорилюванням, аніж як індивідуальні гомогенні молекули. Вивчення структурно-функціональних взаємовідносин ліпіду А, який має типовий для E. coli тип структури ліпіду А, свідчить, що активності різняться в залежності від: 1) кількості фосфорильних і ацильних залишків; 2) місця їх заміщення; 3) довжини ланцюга ацильних залишків; 4) конформації ліпіду А. Сучасні дослідження свідчать, що ліпід А та інтегральні білки зовнішньої мембрани, відповідальні за термінальну стадію транспорту ЛПС, є важливими у вирішенні проблеми стійкості бактерій до лікарських препаратів. Ідентифікація інгібіторів, які є специфічною мішенню транспорту ЛПС in vitro і, що більш важливо, in vivo має значну перспективу для розробки нових препаратів проти множинної стійкості патогенних бактерій.

Kлючові слова: ліпід А, ліпополісахарид, структура, біологічна активність.

Повний текст (PDF, англ)