Mikrobiol. Z. 2016; 78(6):29-36.

Вплив ряду факторів на фізіолого-біохімічну активність штамів –
компонентів комплексного бактеріального препарату Азогран

Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Застосування мікробних препаратів у рослинництві дозволяє корегувати біологічні процеси в агроекосистемах та покращувати ріст і розвиток рослин. Ефективність цього процесу залежить від ряду біотичних і абіотичних факторів, вплив яких на інтродуковані у фітосферу мікроорганізми недостатньо досліджений. У статті узагальнені деякі результати досліджень останніх років, що стосуються впливу ряду факторів середовища на фізіолого-біохімічну активність азотфіксуючих бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 та фосфатмобілізуючого штаму Bacillus subtilis ІМВ В-7023 – компонентів комплексного бактеріального препарату Азогран для рослинництва. Визначена залежність фізіолого-біохімічної активності цих бактерій, у тому числі їх антиоксидантного потенціалу, від біотичних та абіотичних чинників середовища. Досліджена дія ряду факторів на хемотаксис, енергетичний метаболізм даних бактерій, синтез ними речовин фенольної природи та інших біологічно активних сполук, які можуть впливати на ефективність застосування даного препарату в рослинництві. Азогран пригнічує поширення в агроекосистемах фітопатогенів та деяких видів фітофагів, здатен захищати рослини від оксидативного стресу, підвищує їх урожайність на 16–37 %.

Kлючові слова: Azotobacter vinelandii, Bacillus subtilis, фізіолого-біохімічна активність, комплексний бактеріальний препарат Азогран.

Повний текст (PDF, англ)