Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):92-98.

Склад жирних кислот бактерій роду Microbacterium – деструкторів вуглеводнів нафти

Горшкова О.Г., Коротаєва Н.В., Остапчук А.М., Волювач О.В., Гудзенко Т.В.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська 2, Одеса, 65082, Україна

Мета. Провести ідентифікацію бактерій – деструкторів вуглеводнів нафти, використовуючи жирнокислотний склад як одну із хемотаксономічних ознак, яка корелює з молекулярно-генетичними показниками. Жирнокислотний аналіз клітин бактерій здійснювали з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, USA) на базі газового хроматографа Agilent 7890. Для жирнокислотних профілів досліджуваних культур була характерна наявність С15:0 антеізо – 44,26 – 46,36 %, С17:0 антеізо – 27,04 – 28,03 %, С16:0 ізо – 14,49 – 16,9 %, С15:0 ізо – 5,51 – 8,58 %, С17:0 ізо – 1,67 – 2,4 %. Ізомери С13:0 антеізо, С14:0 ізо, С18:0 ізо, С19:0 антеізо виявлені в менших кількостях та складали від 0,05 до 0,72 % від загальної суми площ піків. Показана присутність насичених ізомерів С14:0, С16:0, С17:0 та С18:0, вміст яких коливався від 0,05 до 1,02 %. За фенотиповими ознаками та складом жирних кислот досліджувані культури віднесено до виду Microbacterium barkeri. Індекс схожості жирнокислотних профілів із бібліотечними складає 0,685 для штаму Microbacterium barkeri ОЗ-2 та 0,942 для штаму Microbacterium barkeri ОЗ-3.

Kлючові слова: склад жирних кислот, ідентифікація, Microbacterium barkeri.

Повний текст (PDF, англ)