Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):65-74.

Вплив ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens
на фізіолого-біохімічні процеси у клітинах Allium cepa

Буценко Л.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчити вплив ліпополісахаридів (ЛПС) штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на деякі фізіолого-біохімічні процеси у клітинах Allium cepa. Методи. ЛПС екстрагували 0,85 % розчином NaCl. Для вивчення фітотоксичності насіння цибулі пророщували у розчинах ЛПС та визначали схожість і довжину корінця. Мутагенну активність ЛПС вивчали у A. cepa-тесті. Ферментативну активність та вміст малонового альдегіду визначено за використання класичних методів. Результати. Встановлено, що ЛПС P. syringae pv. atrofaciens пригнічують процеси поділу рослинних клітин та індукують деструктивні зміни хромосом у клітинах апікальної меристеми корінців Allium cepa. Після оброблення проростків A. cepa ЛПС вірулентного штаму P. syringae pv. atrofacіens 9400 у концентраціях від 1,0 до 10,0 мг/мл зростає пероксидазна активність. ЛПС авірулентного штаму P. syringae pv. atrofacіens 9417 незначно підвищує пероксидазну активність у концентраціях 10,0; 5,0 і 2,5 мг/мл та не впливає на неї у концентрації 1,0 мг/мл. У проростках цибулі не спостерігали статистично значущих змін каталазної активності за дії на них розчинів ЛПС. Вміст малонового альдегіду у проростках A. cepa зростає після їхнього оброблення ЛПС P. syringae pv. atrofacіens у концентраціях 5,0 і 2,5 мг/мл. Вміст цього продукту перекисного окиснення ліпідів за вказаних умов перевищує контрольний показник у 1,8 – 3,7 разів. Висновки. Встановлено, що за дії ЛПС P. syringae pv. atrofaciens підвищується пероксидазна активність та збільшується вміст малонового альдегіду у рослинних клітинах. Фітотоксичну та генотоксичну активність ЛПС P. syringae pv. atrofaciens може бути обумовлено появою активних форм кисню під дією досліджуваних біологічно активних речовин.

Kлючові слова: P. syringae pv. atrofaciens, ліпополісахарид, генотоксична активність, фітотоксична активність, активні форми кисню.

Повний текст (PDF, укр)