Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):12-20.

Біологічні властивості поверхневоактивних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405,
синтезованих на відходах виробництва біодизелю

Пирог Т.П.1,2, Никитюк Л.В.1, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Порівняння антимікробної та антиадгезивної активності поверхневоактивних речовин (ПАР) Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на очищеному та технічному гліцерині (відхід виробництва біодизелю). Методи. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Антимікробні щодо бактерій та дріжджів властивості ПАР визначали за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Кількість адгезованих клітин мікроорганізмів визначали спектрофотометричним методом. Результати. Встановлено залежність антимікробної та антиадгезивної активності ПАР від ступеня очищення гліцерину (очищений, технічний), а також тривалості культивування N. vaccinii ІМВ В-7405 на цих субстратах. МІК щодо досліджуваних тест-культур ПАР, синтезованих на технічному гліцерині упродовж 5-и діб, становила 15 – 121 мкг/мл і була нижчою, ніж МІК ПАР, одержаних на очищеному субстраті (22,5 – 180 мкг/мл). Збільшення тривалості культивування N. vaccinii ІМВ В-7405 призводило до підвищення МІК щодо деяких тест-культур поверхнево-активних речовин, синтезованих як на технічному, так і очищеному гліцерині. Адгезія бактерій Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2 (вегетативних клітин та спор), і дріжджів Candida albicans Д-6 на абіотичних поверхнях, оброблених ПАР, синтезованими на технічному гліцерині упродовж як 5-и, так і 7-и діб, була у середньому на 11 − 12 % нижчою, ніж після обробки матеріалів ПАР, отриманими на очищеному субстраті. Висновки. Збільшення активності НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази − ключового ферменту біосинтезу аміноліпідів (ефективних антимікробних та антиадгезивних агентів) за наявності K+ і Na+ може засвідчувати можливість посилення біосинтезу цих складових комплексу ПАР за умов росту N. vaccinii ІМВ В-7405 на технічному гліцерині, який характеризується високим вмістом катіонів калію та натрію. Заміна очищеного гліцерину на відхід виробництва біодизелю дає змогу не тільки здешевити процес біосинтезу ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405, а й отримати цільовий продукт з високою антиадгезивною та антимікробною активністю.

Kлючові слова: Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, антимікробні та антиадгезивні властивості, тривалість культивування, очищений та технічний гліцерин.

Повний текст (PDF, укр)