Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):59-70.

Формування та функціонування симбіотичних систем та мікробіоценозу ризосфери сої
за використання різних фунгіцидів

Вознюк С.В.1, Титова Л.В.1, Ратушинська О.В.2, Іутинська Г.О.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології»
просп. Академіка Глушкова 2, Київ, 03022, Україна

У посівах сої в останні роки збільшилась кількість фітопатогенних грибів. Для боротьби з ними інтенсивно використовують фунгіциди системної і контактної дії. Після потрапляння у ґрунт фунгіциди та/або продукти їх розпаду можуть порушувати діяльність нецільових об’єктів – корисних ґрунтових мікроорганізмів, пригнічувати нодуляційний процес та азотфіксувальну активність діазотрофів. Метою роботи було дослідити вплив комбінованого застосування фунгіцидів та інокуляції на симбіотичні системи сої і ризосферні мікроорганізми. Методи. Мікробіологічні, статистичні методи, метод газової хроматографії. Результати. За інокуляції насіння сої високоактивними штамами Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035, УКМ В-6018 та УКМ В-6023 підвищувалась азотфіксувальна активність симбіотичних систем у 1,4–3,4 рази відносно контрольного варіанту. Обробка насіння фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ призводила до зниження азотфіксувальної активності промислових штамів ризобій у симбіозі з соєю у 3–5 разів. Інокуляція насіння B. japonicum УКМ В-6035 сприяла зниженню негативного впливу фунгіциду Максим Стар 025 FS на нітрогеназну активність нодуляційного апарату. Позитивний ефект бактеризації спостерігали також у збільшенні чисельності ризосферних мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп. У варіантах з обробкою насіння фунгіцидами Максим Стар 025 FS та Кінто дуо встановлено зниження кількості мікроорганізмів дослід жуваних груп відносно контрольного варіанту; використання фунгіциду Вітавакс 200 ФФ сприяло покращенню розвитку цих мікроорганізмів у порівнянні з варіантом без обробки фунгіцидами та бактеризації. За інокуляції насіння промисловими штамами ризобій відбувалось нівелювання негативного впливу фунгіцидів Максим Стар 025 FS та Кінто дуо на олігоазотрофні і прототрофні мікроорганізми. Висновок. Найвищою нодуляційною та азотфіксувальною активностями характеризувалась симбіотична система варіанту з комбінованим застосуванням фунгіциду Кінто дуо і штаму B. japonicum УКМ В-6023.

Kлючові слова: фунгіциди, інокуляція, соя, ризобії, симбіоз, нодуляційний процес, азотфіксувальна активність, ризосфера, мікробіоценоз.

Повний текст (PDF, укр)