Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):48-58.

Вплив Zn2+ на синтез поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241
з антимікробними та антиадгезивними властивостями

Пирог Т.П.1,2, Савенко І.В.1, Шевчук Т.А.2

1Национальный университет пищевых технологий
вул. Владимирская 68, Киев, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити вплив катіонів цинку в складі етанол і н-гексадеканвмісних середовищ на антиадгезивну та антимікробну активність поверхнево-активних речовин (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241. Методи. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Кількість адгезованих клітин визначали спектрофотометричним методом, антимікробні властивості ПАР − за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Результати. Внесення Zn2+ (38 мкмоль/л) у середовище з етанолом і н-гексадеканом, що містить сульфат міді та заліза, супроводжувалося утворенням ПАР з вищою антимікробною та антиадгезивною активністю, а також збільшенням активності НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази − ключового ферменту біосинтезу аміноліпідів. Мінімальна інгібуюча концентрація щодо Escherichia coli ІЕМ-1, Enterobacter cloaceae C-8, Staphylococcus aureus БМС-1 і Proteus vulgaris ПА-12 поверхнево-активних речовин, синтезованих за присутності Zn2+, і адгезія E. coli ІЕМ-1 на абіотичних поверхнях, оброблених такими ПАР, були, відповідно, у 1,6−3,3 рази і на 10−19 % нижчими, ніж аналогічні показники для препаратів, отриманих за умов росту штаму ІМВ В-7241 в середовищі без катіонів цинку. Активність НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази наприкінці експоненційної фази росту A. calcoaceticus ІМВ В-7241 у середовищі з етанолом (н-гексадеканом), сульфатом міді, заліза і цинку становила 1739±87 (8333±416) нмоль·хв-1·мг-1 білка, що у 2 і 15 разів вище, ніж в аналогічних умовах культивування на етанолі і н-гексадекані без Zn2+. Висновки. Отримані дані засвідчують можливість регуляції біосинтезу поверхнево-активних речовин з антимікробними та антиадгезивними властивостями у A. calcoaceticus ІМВ В-7241 за внесення в середовище з етанолом (н-гексадеканом) катіонів цинку − активатора НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази − ключового ферменту синтезу аміноліпідів, а також можливість регуляції біологічних властивостей поверхнево-активних речовин у процесі культивування продуцента.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, поверхнево-активні речовини, катіони цинку, активність глутаматдегідрогенази, антиадгезивна і антимікробна активність.

Повний текст (PDF, рос)