Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):11-24.

Взаємодія клітин штаму Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627 з глинистими мінералами in vitro

Гармашева І.Л.1, Коваленко Н.К.1, Підгорський В.С.1, Лівінська О.П.1, Войчук C.І.1, Олещенко Л.Т.1, Томила Т.В.2, Лобунець Т.Ф.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут проблем матеріалознавства ім. М.І. Францевича НАН України
вул. Кржижановського 3, Київ, 03680, Україна

Мета. Охарактеризувати взаємодію клітин штаму Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627, що володіє пробіотичними властивостями, з каолінітом й монтморилонітом. Методи. Використано методи інфрачервоної спектроскопії, трансмісійної електронної мікроскопії, адсорбційно-структурний статичний об’ємний метод, мікробіологічні та статистичні методи. Результати. При взаємодії клітин штаму L. plantarum 337Д з частинками глинистих мінералів характеристики пористого простору останніх практично не змінювались у порівнянні з вихідними зразками, розподіл пор за розмірами ставав ширшим за рахунок появи пор великого діаметру, зменшувалась питома поверхня, але сорбційна ємність та шарова будова глинистих мінералів зберігалась. Вперше встановлено вплив каолініту і монтморилоніту на ріст штаму L. plantarum 337Д in vitro. Найбільший стимулювальний вплив глинистих мінералів спостерігали на другій годині культивування. Питома швидкість росту штаму L. plantarum 337Д була у 5,2 рази більшою при культивуванні в середовищі MRS з 4 % каолініту та у 6 разів більшою – в середовищі MRS з 1 % монтморилоніту в порівнянні з контролем. Наявність у середовищі каолініту чи монтморилоніту уповільнювала процес зниження рН при культивуванні штаму L. plantarum 337Д порівняно з контролем. За наявності монтморилоніту рН середовища знижувався повільніше, ніж у присутності каолініту. Різниця між значенням рН середовища з 4 % каолініту на початку культивування і через дві години (∆рН) була в 10 разів меншою в порівнянні з контролем. У той же час рН середовищ з 1 % і 4 % монтморилоніту починав знижуватись через 4 години культивування. Висновки. Різний вплив на ріст штаму L. plantarum 337Д обумовлений відмінностями фізико-хімічних характеристик каолініту і монтморилоніту, використаних у роботі.

Kлючові слова: молочнокислі бактерії, алюмосилікати, каолініт, монтморилоніт.

Повний текст (PDF, укр)