Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):13-25.

Функціональна та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans

Булигіна Т.В.1, Варбанець Л.Д.1, Сейфулліна І.І.2, Шматкова Н.В.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська 2, Одеса, 65082, Україна

Хімічна ідентифікація препаратів ліпополісахаридів (ЛПС) показала, що вони характеризуються різним відносним виходом від 5,2 до 14,00 % в залежності від штаму. В досліджуваних препаратах був визначений доволі високий вміст вуглеводів - від 22 до 54 %, 2-кето-3-дезоксіоктонової кислоти (КДО) - від 0,39 до 2,22 % та гептоз - від 3,3 до 14,00 %. Аналіз жирнокислотного складу показав присутність жирних кислот, які містять у ланцюзі від 12 до 16 атомів вуглецю. Домінуючою в ліпідах А ЛПС всіх досліджуваних штамів була 3-ОН-С14:0. Оскільки всі досліджувані штами Pantoea agglomerans виявилися чутливими до дії поліміксину В, то можна зробити висновок, що ліпополісахариди, отримані з цих штамів, не містять у складі ліпіду А такий замісник, як 4-аміно-4-дезокси-L-арабінозу. Одним із шляхів зміни функціональних і біологічних властивостей ліпополісахаридів є хімічна модифікація. Як модифікатори були використані комплекси германію(IV) та стануму(IV). При дослідженні серологічної активності та токсичності модифікованих ліпополісахаридів було встановлено, що деякі з них втратили як серологічну, так і токсичну активність. Виявлено, що усі досліджувані ліпополісахариди P. agglomerans знижували середній показник адгезії та індекс адгезивності. Чим вищою була концентрація ліпополісахариду P. agglomerans в реакційній суміші, тим менше відбувалося взаємодій між поверхневими структурами еритроцитів та клітинами Escherichia coli.

Kлючові слова: Pantoea agglomerans, ліпополісахарид, поліміксин В, 4-аміно-4-дезокси-L-арабіноза, хімічна модифікація, адгезія, комплексні сполуки з германієм(IV) та станумом(IV).

Повний текст (PDF, укр)