Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):2-12.

Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних 
умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241

Пирог Т.П.1,2, Савенко І.В.1, Шевчук Т.А.2, Крутоус Н.В.1, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження антимікробних властивостей поверхнево-активних речовин (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 залежно від наявності дріжджового автолізату і мікроелементів у складі етанол-, н-гексадекан- і гліцеринвмісних середовищ. Методи. Антимікробні щодо бактерій (Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2) та дріжджів (Candida albicans Д-6) властивості ПАР визначали за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Результати. Виключення зі складу середовища культивування A. calcoaceticus IMB B-7241 дріжджового автолізату і суміші мікроелементів та заміна їх на сульфат міді і сульфат заліза у середовищі з етанолом та н-гексадеканом, а у середовищі з гліцерином - на хлорид калію, сульфат цинку і сульфат міді супроводжувалися зниженням антимікробних властивостей ПАР. Найефективнішими антимікробними агентами виявилися ПАР, синтезовані на етанолі за наявності дріжджового автолізату і мікроелементів (МІК 9-20 мкг/мл), у той час як ПАР, отримані в аналогічних умовах культивування на гліцерині і н-гексадекані інгібували ріст досліджуваних бактерій та дріжджів у вищих (9-68 і 27-54 мкг/мл, відповідно) концентраціях. Показник мінімальної інгібуючої концентрації ПАР, синтезованих у середовищі з етанолом (гліцерином, н-гексадеканом), дріжджовим автолізатом і мікроелементами, корелював з активністю НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази − ключового ферменту біосинтезу аміноліпідів (610±30, 395±24, 397±24 нмоль·хв-1·мг-1 білка, відповідно). Висновки. Вища активність НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази за умов росту штаму ІМВ В-7241 у середовищі з етанолом (н-гексадеканом), дріжджовим автолізатом та мікроелементами порівняно з такою у середовищі з сульфатом заліза і сульфатом міді, а також збільшення активності ферменту за наявності Zn2+ засвідчують можливість посилення синтезу аміноліпідів у разі внесення у середовище з етанолом (н-гексадеканом) катіонів цинку. Одержані дані показують також необхідність досліджень впливу умов культивування продуцента на біологічні властивості синтезованих ПАР.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, поверхнево-активні речовини, умови культивування, антимікробні властивості.

Повний текст (PDF, укр)