Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):21-32.

Вплив іонів металів та хімічних реагентів на активність α-амілази Achromobacter sp. 7a

Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Вивчено вплив катіонів та аніонів на активність α-амілази Achromobacter sp. 7а. Показано, що досліджений фермент стійкий до дії більшості аніонів, однак чутливий до ряду катіонів. Найбільш істотний інгібувальний вплив на активність α-амілази Achromobacter sp. 7а виявили іони Hg2+, Al3+, Fe3+, Cu2+ і Ag+. Зниження активності α-амілази Achromobacter sp. 7а у присутності ЕДТА і ЕГТА свідчить про наявність у її структурі іонів металу. Суттєву роль у функціонуванні даного ферменту відіграють карбоксильні і сульфгідрильні групи, про що свідчить його інгібування 1-[3-(диметиламіно)пропіл]-3-етилкарбодіімід метіодидом і п-хлормеркурібензоатом відповідно. α-Амілаза Achromobacter sp. 7а не містить в активному центрі імідазольну групу гістидину, на відміну від більшості відомих глікозидаз. Досліджений фермент виявив високу стійкість до Твіну-20, сечовини і пероксиду водню, що робить його конкурентноспроможним з раніше описаними α-амілазами.

Kлючові слова: α-амілаза, Achromobacter sp., іони металів, хімічні реагенти, фотоокислення, детергенти.

Повний текст (PDF, укр)