Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):2-12.

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, 
синтезованих на відпрацьованій соняшниковій олії

Пирог Т.П.1,2, Никитюк Л.В.1, Тимошук К.В.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження антимікробних та антиадгезивних властивостей поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на різних олієвмісних субстратах (рафінована і відпрацьована після смаження м’яса та картоплі соняшникова олія). Методи. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Антимікробні щодо бактерій та дріжджів властивості ПАР визначали за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Кількість адгезованих клітин визначали спектрофотометричним методом як відношення оптичної густини суспензії, одержаної з оброблених препаратами ПАР (супернатант, розчин ПАР) матеріалів до оптичної густини контрольних зразків і виражали у відсотках. Результати. Встановлено, що ПАР, синтезовані N. vaccinii ІМВ В-7405 на відпрацьованій олії, у концентрації 0,02−0,04 мг/мл знижували адгезію бактерій (Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2) на пластику, кахлі, склі та лінолеумі на 25-90 %, а дріжджів Candida albicans Д-6 - на 15-65 %. Мінімальна інгібуюча концентрація щодо досліджуваних тест-культур поверхнево-активних речовин, синтезованих на відпрацьованій після смаження картоплі олії, становила 8-67 мкг/мл, а щодо фітопатогенних бактерій Pectobacterium carotovorum УКМ В-1095, Pseudomonas syringae pv. atrofaciens УКМ В-1015 і Xanthomonas campеstris pv. campestris УКМ В-1049 −  14-52 мкг/мл. Висновки. Заміна традиційних субстратів на відпрацьовану олію дає змогу не тільки здешевити процес біосинтезу ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405, а й отримати цільовий продукт з високими антиадгезивними та антимікробними властивостями. Встановлена залежність антимікробного та антиадгезивного потенціалу ПАР від природи джерела вуглецю засвідчує необхідність проведення досліджень впливу умов культивування продуцентів на біологічні властивості синтезованих мікробних ПАР.

Kлючові слова: Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, умови культивування, антимікробні та антиадгезивні властивості, відпрацьована олія.

Повний текст (PDF, укр)