Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):2-12.

Влияние условий культивирования Acinetobacter calcoaceticus ІМВ B-7241 на 
антиадгезивные свойства поверхностно-активных веществ

Пирог Т.П.1,2, Савенко И.В.2, Шевчук Т.А.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити вплив факторів росту і мікроелементів у складі етанол-, н-гексадекан- і гліцеринвмісних середовищ на антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241. Методи. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Кількість адгезованих клітин (адгезія) визначали спектрофотометричним методом, як відношення оптичної густини суспензії, одержаної з оброблених препаратами ПАР (супернатант, розчин ПАР) матеріалів, до оптичної густини контрольних зразків і виражали у відсотках. Результати. Встановлено залежність антиадгезивних властивостей ПАР від наявності у середовищі культивування A. calcoaceticus IMB B-7241 факторів росту і певних мікроелементів, а також природи джерела вуглецевого живлення. Адгезія бактерій (Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2) і дріжджів (Candida albicans Д-6) на пластику, кахелі, лінолеумі і сталі була мінімальною (25-35 %)  після обробки поверхонь препаратами ПАР (0,005 мг/мл), синтезованими на етанолі за присутності дріжджового автолізату і мікроелементів. Заміна дріжджового автолізату і суміші мікроелементів у складі етанол- і н-гексадеканвмісних середовищ на сульфат міді і сульфат заліза, а у середовищі з гліцерином – на КCl, сульфат цинку і сульфат міді супроводжувалася зниженням антиадгезивних властивостей синтезованих ПАР. Висновки. Одержані дані засвідчують, що не завжди підвищення синтезу ПАР супроводжується утворенням цільового продукту з необхідними біологічними властивостями, а також необхідність досліджень залежності властивостей поверхнево-активних речовин від умов культивування продуцента.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, поверхнево-активні речовини, умови культивування, антиадгезивні властивості.

Повний текст (PDF, рос)